Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą Cudze chwalicie, swoje poznajcie, która promuje polskiebazarek.pl jako narzędzie sprzedaży bezpośredniej od rolnika do konsumenta.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów – pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Już teraz wejdź na stronę www.polskiebazarek.pl:
– bezpłatnie zarejestruj swoje ogłoszenie,
– zyskaj darmową promocję,
– znajdź ciekawe oferty – nie tylko ze swojego województwa,
– łatwo sprzedaj swój towar,
– kup produkty w cenach producenta, bez marży pośredników.

ebazarek

Budowę stawu regulują przepisy ustawy Prawo wodne, jak i przepisy ustawy Prawo budowlane oraz przepisy Rozporządzenia o inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Poniższe informacje odnoszą się do zapisów aktów prawnych aktualnych na dzień 1.08.2020.

 

Informacje o dofinansowaniu budowy oczek wodnych i zbiorników oraz instalacji do retencjonowania wody w ramach programu: "Moja Woda" można uzyskać na stronie WFOŚiGW w Olsztynie  http://wfosigw.olsztyn.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

 

oczko

 

1. Prawo wodne (Dz.U.2020.310)

 1. Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 9 wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, wymaga jedynie dokonania zgłoszenia wodnoprawnego. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wynosi 88,74 zł. Zgłoszenia wodnoprawnego dokonuje się do kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich.
 2. Jeżeli natomiast powierzchnia stawu miałaby być większa niż 1000 m2, albo jego głębokość miałaby być większa niż 3 m, albo miałby być napełniany w inny sposób niż wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi (np. ze studni lub rzeki), wówczas na jego wybudowanie trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego konieczne jest także sporządzenie operatu wodnoprawnego, który trzeba dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia. Koszt takiego operatu pokrywa inwestor. W zależności od inwestycji – to kilka do kilkunastu tysięcy złotych. Z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne dotyczące budowy stawu trzeba zgłosić się do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.


2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839)

Zgodnie z w/w rozporządzeniem na budowę stawu na obszarach chronionych trzeba niekiedy uzyskać decyzję środowiskową. Taką decyzją objęta jest budowa zbiorników wodnych o głębokości ponad 3 m i powierzchni lustra wody przekraczającej 500 m2. Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dołącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, tj. dokument zawierający podstawowe dane planowanego akwenu.


3. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333)

Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 15 Pozwolenia budowlanego nie wymagają aktualnie przydomowe zbiorniki wodne (baseny, oczka wodne, stawy, itp.), których powierzchnia nie przekracza 50 m2. (nie wymagają też zgłoszenia budowlanego). Dla większych zbiorników konieczne jest pozowlenie na budowę. Na koszt uzyskania pozwolenia na budowę największy wpływ ma komplet dokumentów, które są do tego celu konieczne. Najdroższy jest projekt naniesiony na mapę do celów projektowych, a ta w zależności od wielkości działki kosztuje od kilkuset do ponad 1,5 tys. zł


Podsumowując:

 1. Bez żadnych formalności można obecnie zbudować oczko wodne o pow. do 50m2 i głębokości 1 m.
 2. Zbiornik wodny / staw do 1000m2 i 3 m głębokości wymaga pozwolenia budowlanego (Starostwo) i zgłoszenia wodnoprawnego (Kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich). Może istnieć też konieczność uzuskania decyzji środowiskowej (Urząd gminy)
 3. Staw powyżej 1000 m2 i/lub 3 m głębokości wymaga pozwolenia budowlanego (Starostwo) i pozwolenia wodnoprawnego (do którego należy dołączyć kosztowny operat wodnoprawny - od kilku do kilkunastu tysięcy złotych). Możeistnieć też konieczność uzuskania decyzji środowiskowej (Urząd gminy)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach organizuje szkolenie dla hodowców bydła w zakresie postępowania w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią, które planowane jest dnia 1 lipca o godzinie 10:00 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bartoszycach, ul. Bema 33,11-200 Bartoszyce.

Wszystkich zainteresowanych hodowców bydła prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 89 764 29 45 celem rejestracji.

 

szkolenie

IMG 1184Słonecznego (co nie jest bez znaczenia) dnia 2 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie podpisana została umowa na dofinansowanie kolejnej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Tego dnia Pan Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Bożena Olszewska-Świtaj - Wójt Gminy Górowo Iławeckie zawarli umowę na dofinansowanie projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.


W jego rezultacie trzy gminne budynki: siedziba Urzędu Gminy, Szkoła Podstawowa w Kandytach oraz gminny Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku zostaną wyposażone w instalacje fotowoltaiczne zamontowane na dachach budynków. Wytworzony dzięki energii słonecznej prąd wykorzystywany będzie na potrzeby wymienionych budynków, a ewentualna nadwyżka sprzedawana będzie przedsiębiorstwu energetycznemu.
Celem zadania jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Górowo Iławeckie, obniżenie kosztów energii elektrycznej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.


Planowana wartość zadania wynosi 615,7 tys. zł przy uzyskanym dofinansowaniu 425,5 tys. zł.

 

 

logo marszalek

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie następca prawny Agencji Nieruchomości Rolnych wzorem lat poprzednich uprzejmie informuje, że rozpoczęła się realizacja XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich i pochodzących z rodziny byłego pracownika ppgr.

stypendia i staze zagraniczne img

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • dostaną się па I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców pracowało w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu; -
 • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzą z rodzin znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.820 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2020 roku),
 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Kandydat do stypendium w terminie do dnia 14 września 2020 roku wypełnia wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 24 września 2020 roku wysyła pod adres wskazany na ostatniej, stronie wydrukowanego formularza wniosku. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa załączony „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021" dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości:

http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Wobec powyższego, uprzejmie prosimy Pana/Panią o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o realizacji „Programu Stypendia Pomostowe" poprzez wywieszenie załączonej ulotki „MATURZYSTO" na tablicy informacyjnej urzędu oraz przekazanie tej informacji w teren.

Po dodatkowe informacje prosimy kierować się do:

 • Paweł Mróz KOWR OT w Olsztynie tel. (89) 524 88 95 pokój 221.
 • Szymon Wiergowski KOWR OT w Olsztynie tel. (89) 524 88 65 pokój 219.
 • Joanna Długołęcka KOWR OT w Olsztynie tel. (89) 524 89 35 pokój 129.
 • Bezpośredni administrator programu: Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości tel: (42) 632-59-91, 631-95-58.