Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony - Biuletynu Informacji Publicznej - na zasadach zgodnych z treścią wspomnianej ustawy.
Zapewnienie ma zastosowanie do strony internetowej http://gorowoil-ug.bip-wm.pl.

Dane teleadresowe jednostki
Adres korespondencyjny: ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie
Telefon: +48 89 761 13 22
Fax: +48 89 761 15 30
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o kontakt z redaktorem Biuletynu: Krzysztof Barański, nr tel. 89 761 07 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-23

Status pod względem zgodności
Strona internetowa http://gorowoil-ug.bip-wm.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Występujące niezgodności:
- część z publikowanych zdjęć i obrazów nie posiada opisu alternatywnego - zostały opublikowane przed 2019-04-26,
- brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.

Ułatwienia na stronie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl:
- podwyższony kontrast (białe litery i czarne tło, żółte litery i czarne tło lub żółte tło i czarne litery),
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim: ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy jest bezpośredni dojazd do budynku. Przed wejściem głównym znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach mogą korzystać z wejścia z tyłu budynku, wyposażonego w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku. Na parterze znajduje się również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz tablica z wykazem poszczególnych stanowisk pracy. W budynku nie ma windy.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.