spis rolny

 

Informujemy, że 1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020r. Przeprowadzony zostanie on w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Obowiązek ten, od 1 września 2020 r., rolnicy mogą wypełnić dwoma metodami:

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji: psr2020.spis.gov.pl
  • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie (telefonicznie lub bezpośrednio).

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego dostępne jest w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie (w godzinach pracy Urzędu) w pok. nr 2, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Gminnym Biurem Spisowym.

Na czas realizacji spisu, w celach informacyjnych i interwencyjnych, trwać będą dyżury Gminnego Biura Spisowego. W godzinach pracy Urzędu Gminy Górowo Iławeckie wszelkich informacji uzyskać można pod numerami tel. 89 761 1322, 89 761 07 85 lub 89 761 11 43. W godzinach popołudniowych (do godz. 20:00) dyżurny dostępny jest pod nr tel. 888 363 653, 603 106 569, 510 977 177

Wszelkie informacje na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dostępne są na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl

 

 

baner marszalek

 

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

dofinansowany z Funduszy Europejskich
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

  • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Górowo Iławeckie;
  • obniżenie koszów energii elektrycznej Gminy Górowo Iławeckie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska;
  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

W efekcie realizacji projektu na gminnych budynkach użyteczności publicznej (Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku, Szkole Podstawowej w Kandytach oraz Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie) wybudowane zostaną trzy mikroelektrownie fotowoltaiczne.

Wartość projektu – 615 738,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 425 510,00 PLN

cyfrowa szkola

 

Gmina Górowo Iławeckie
realizuje projekt grantowy

Zdalna Szkoła+
w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

  • dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jako sztandarowe działanie prewencyjne w związku z pandemią COVID-19

W efekcie realizacji projektu zakupione zostały 43 laptopy z oprogramowaniem, które przekazane zostały Szkole Podstawowej w Kandytach oraz szkołom filialnym w Pieszkowie i Toprzynach. Szkoły użyczają ten sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom (przede wszystkim z rodzin wielodzietnych) w związku z koniecznością prowadzenia nauki zdalnej spowodowaną pandemią COVID-19.

Wartość projektu – 74 999,74 PLN

Dofinansowanie (w tym wkład Funduszy Europejskich – 74 999,74 PLN

 

 

baner marszalek

 
Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Budowa zakładu przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną
w Nowej Wsi Iławeckiej

dofinansowany z Funduszy Europejskich
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

  • zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
  • zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej


W efekcie realizacji projektu w miejscowości Nowa Wieś Iławecka w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej wybudowany zostanie zakład przyrodoleczniczy wraz z infrastruktura techniczną. W obiekcie powstaną m.in. strefa basenowa, SPA, sale masażu, fizjoterapii, kinezyterapii, kriostymulacji, balneoterapii, kapsuła flotacyjna, komora hiperbaryczna oraz inne obiekty i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Wartość projektu – 21 495 842,69 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 18 269 511,29 PLN

 

 

cyfrowa szkola

 

Gmina Górowo Iławeckie
realizuje projekt grantowy

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

  • dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jako sztandarowe działanie prewencyjne w związku z pandemią COVID-19

W efekcie realizacji projektu zakupione zostały 34 laptopy z oprogramowaniem, które przekazane zostały Szkole Podstawowej w Kandytach oraz szkołom filialnym w Pieszkowie i Toprzynach. Szkoły użyczają ten sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom w związku z koniecznością prowadzenia nauki zdalnej spowodowaną pandemią COVID-19.

Wartość projektu – 60 000,00 PLN

Dofinansowanie (w tym wkład Funduszy Europejskich – 60 000,00 PLN