5klasaMasz piec węglowy? Chcesz go wymienić na nowe ekologiczne źródło ciepła? Złóż wniosek do gminy o dofinansowanie inwestycji. Do 31 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków
o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy Górowo Iławeckie zgodnie z uchwałą Rady Gminy XXXVI/314/18 z dnia 30 maja 2018 r (Dz.Urz.Woj. Warm. Maz. z 2018 r., poz. 2881)

Celem programu wspierania wymiany pieców jest poprawa jakości stanu powietrza dzięki nowym ekologicznym formom ogrzewania. Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające w gminie Górowo Iławeckie, które chcą wymienić piec węglowy.
Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie poniesionych kosztów wymiany starych pieców węglowych na nowe ekologiczne źródło ogrzewania tzn. niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, takie jak:

 • kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający kryteria klasy 5
  wg normy PN – EN 303 -5:2012
 • kocioł gazowy
 • kocioł elektryczny

Dotacja udzielana jest w wysokości 30% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż 3000 zł.

Warunkiem uzyskania dotacji jest:

 • użycie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania ( w przypadku źródeł na paliwo stałe: kotły spełniające kryteria klasy 5 wg normy PN – EN 303 -5:2012) wyłącznie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, i które spełniają wymagane normy techniczne i dopuszczone są do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • likwidacja wszystkich dotychczasowych służących do ogrzewania pieców lub kotłów węglowych oraz brak innego ogrzewania, za wyjątkiem pieców kaflowych,, pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochrona konserwatorską oraz kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia.

Tekst Uchwały NR XXXV/314/18

Załączniki:

Wniosek o udzielenie dotacji (.doc)

Zgoda współwłaścicieli (.doc)

Oświadczenie o posiadaniu nieekologicznego pieca (.doc)

 

 Więcej informacji pod numerami telefonów: 89 761 10 77 lub 89 761 11 43

Szanowni Państwo!

Informujemy, że LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W terminie od 1 sierpnia do 16 sierpnia 2018 roku na:

 1. Wzmocnienie Kapitału Społecznego: Poprawa Funkcjonalności Lokalnych Centrów Animacji (link:http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=453)
 2. Działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych (link:http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=454)

 

 

 logotypy PROW

 

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem ma terenie województwa warmińsko – mazurskiego suszy, w tut. urzędzie gminy przyjmowane są wnioski rolników o szacowanie szkód w gospodarstwach, spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych suszą jest wniosek rolnika do gminy. Dane zawarte we wniosku są niezbędne do wypełnienia protokołu przez komisję. Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie za 2018 r. Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, na stronie internetowej Urzędu: www.gorowoilaweckie.eu oraz  na stronie Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska - Ochrona przyrody – Rolnictwo.

Pobierz WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD

Pobierz Instrukcję do wyliczania stanów zwierząt

Pobierz Załącznik obrót stada 2018

W związku z suszą, zbiór niektórych roślin zostanie znacznie przyspieszony, a komisje szacujące szkody mogą szacować straty jedynie do zbioru upraw, dla tego też kluczowe jest jak najszybsze składanie wniosków o szacowanie szkód.

Ważną informacją jest to, iż oprócz gatunków roślin zagrożonych suszą w poszczególnych gminach określonych w raportach opublikowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (www.susza.iung.pulawy.pl), mogą być także szacowane szkody w użytkach zielonych (wyłącznie II pokos) oraz trawach
i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych na gruntach ornych.

Ponad to, w związku z napływającymi do gminy, sygnałami o problemach rolników, z wyliczaniem we wniosku rolnika do gminy, średniorocznych stanów zwierząt za lata 2015 — 2017 informuję, że w przypadkach, w których rolnik ma problemy z wyliczeniem stanów średniorocznych, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku do gminy bez danych
o średniorocznych stanach zwierząt za ostatnie 3 lata. W takich przypadkach, już po dokonaniu lustracji szkód w uprawach, rolnik powinien zgłosić się do przewodniczącego komisji szacującej straty, aby na etapie sporządzania protokołu uzupełnić te dane.

Załączniki stanowiące integralna część wniosku:

 • Kopia wniosku o płatności bezpośrednie w 2018 r. lub kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie z roku poprzedniego
 • Średnioroczne liczby zwierząt z 3 lat – w przypadku posiadania zwierząt
 • Instrukcja wyliczenia stanów zwierząt w gospodarstwie rolnym

Link do Systemu monitoringu suszy rolniczej

susza 600.jpegOpublikowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach raporty z monitoringu suszy rolniczej wykazały zagrożenie suszą rolniczą we wszystkich gminach województwa warmińsko – mazurskiego. Ostatni 3 raport za okres od 11 kwietnia do 10 czerwca br. potwierdził pogłębienie suszy rolniczej i dalszy spadek wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego. Zagrożenie suszą rolniczą w województwie warmińsko – mazurskim odnotowano w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek oraz w przypadku drzew i krzewów owocowych uprawianych na glebach kategorii I czyli bardzo podatnych na suszę oraz glebach kategorii II – lekkich podatnych na suszę, a w niektórych powiatach i gminach także na glebach kategorii III – glebach średnich.

Największa susza wystąpiła w powiatach: oleckim, piskim, gołdapskim, węgorzewskim, ełckim, gdzie odnotowano najwyższy spadek Klimatycznego Bilansu Wodnego. Wojewoda Warmińsko – Mazurski 7 lutego br. powołał, stosownymi zarządzeniami, komisje ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi we wszystkich powiatach województwa warmińsko – mazurskiego. Procedury szacowania szkód, w tym obowiązujące w bieżącym roku wzory: wniosku rolnika do urzędu gminy/miasta o oszacowanie szkód, wniosku gminy do Wojewody i zarządzenia Wojewody o powołaniu komisji, umieszczone są na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska - Ochrona przyrody - Rolnictwo >> Rolnictwo.

Pobierz WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD

Pobierz Instrukcję do wyliczania stanów zwierząt

Załączniki stanowiące integralna część wniosku:

 • Kopia wniosku o płatności bezpośrednie w 2018 r. lub kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie z roku poprzedniego
 • Średnioroczne liczby zwierząt z 3 lat – w przypadku posiadania zwierząt
 • Instrukcja wyliczenia stanów zwierząt w gospodarstwie rolnym

 

Link do Systemu monitoringu suszy rolniczej