baner marszalek

 
Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Budowa zakładu przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną
w Nowej Wsi Iławeckiej

dofinansowany z Funduszy Europejskich
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

 • zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
 • zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej


W efekcie realizacji projektu w miejscowości Nowa Wieś Iławecka w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej wybudowany zostanie zakład przyrodoleczniczy wraz z infrastruktura techniczną. W obiekcie powstaną m.in. strefa basenowa, SPA, sale masażu, fizjoterapii, kinezyterapii, kriostymulacji, balneoterapii, kapsuła flotacyjna, komora hiperbaryczna oraz inne obiekty i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Wartość projektu – 21 495 842,69 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 18 269 511,29 PLN

cyfrowa szkola

 

Gmina Górowo Iławeckie
realizuje projekt grantowy

Zdalna Szkoła+
w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

 • dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jako sztandarowe działanie prewencyjne w związku z pandemią COVID-19

W efekcie realizacji projektu zakupione zostały 43 laptopy z oprogramowaniem, które przekazane zostały Szkole Podstawowej w Kandytach oraz szkołom filialnym w Pieszkowie i Toprzynach. Szkoły użyczają ten sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom (przede wszystkim z rodzin wielodzietnych) w związku z koniecznością prowadzenia nauki zdalnej spowodowaną pandemią COVID-19.

Wartość projektu – 74 999,74 PLN

Dofinansowanie (w tym wkład Funduszy Europejskich – 74 999,74 PLN

 

Gmina Górowo Iławeckie konsekwentnie realizuje ambitny plan budowy uzdrowiska, które ma stać się lekiem na fatalne wskaźniki demograficzne oraz być katalizatorem rozwoju, tych pięknych a niedocenionych terenów. Wszelkie działania w tym kierunku samorząd podejmuję w oparciu o pozyskane w ramach różnych konkursów środki, czy to z Unii Europejskiej czy z zasobów krajowych - tak by realizowane przedsięwzięcie nie miało wpływu na inne niezbędne lokalne inwestycje, których to gmina ma w ostatnich latach najwięcej spośród sąsiednich jednostek wiejskich.

dof

Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu, zarówno po stronie Gminy, jak również Samorządu Województwa z panem marszałkiem Mironem Syczem na czele, w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego udało się pozyskać kolejne środki z Unii Europejskiej - tym razem ponad 18,2 mln zł (co stanowi 85 % wartości inwestycji) na budowę Zakładu Przyrodoleczniczego z Basenem w Nowej Wsi Iławeckiej. Obiekt o powierzchni zabudowy 2031,0 m2 z rehabilitacyjnym basenem uzdrowiskowym, gabinetami lekarskimi oraz pomieszczeniami zabiegowymi etc., którego zadaniem będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych, wypełni ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze, pozwoli na pełne wykorzystanie zasobów naturalnych gminy i regionu, tym samym pozwoli na zbudowanie całorocznej oferty uzdrowiskowej Gminy Górowo Iławeckie. Zakład Przyrodoleczniczy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. jest też ostatnim elementem do uzyskania przez Gminę Górowo Iławeckie statusu uzdrowiska (obecnie część Gminy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 21.10.2019 r. ma status obszaru ochrony uzdrowiskowej).

marszalkowo

1

 

 

cyfrowa szkola

 

Gmina Górowo Iławeckie
realizuje projekt grantowy

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

 • dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jako sztandarowe działanie prewencyjne w związku z pandemią COVID-19

W efekcie realizacji projektu zakupione zostały 34 laptopy z oprogramowaniem, które przekazane zostały Szkole Podstawowej w Kandytach oraz szkołom filialnym w Pieszkowie i Toprzynach. Szkoły użyczają ten sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom w związku z koniecznością prowadzenia nauki zdalnej spowodowaną pandemią COVID-19.

Wartość projektu – 60 000,00 PLN

Dofinansowanie (w tym wkład Funduszy Europejskich – 60 000,00 PLN

623 logotypy PROW
 
OGŁOSZENIE NR 5/2020
O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY
NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOSĆ NA LATA 2014 - 2020
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (LSR 2014 - 2020)

 
Lokalna Grupa Działania  "Warmiński Zakątek" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 :
 

TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR,  WSPÓŁPRACUJĄCYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH, KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, RYNKÓW ZBYTU, PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH 

 
I. Termin składania wniosków:

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie

od 7 do 21 września 2020 roku
 
   w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 13.00.
 
2. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 
 II. Miejsce składania wniosków:
 
Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest siedziba Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.
 
 III. Forma wsparcia
 Refundacja poniesionych wydatków.
 
 IV. Zakres tematyczny operacji
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, współpracujących w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu, produktów i usług lokalnych
W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wsparcie operacji w obszarach:

 1. Budowania sieci współpracy Podmiotów branży turystycznej,
 2. Wspierania współpracy w obszarach zintegrowanych produktów turystycznych Warmii: szlaku kopernikowskiego, green velo, szlaku napoleońskiego, cittaslow
 3. Tworzenia wspólnych marek turystycznych, znaków graficznych,
 4. Budowania sieci współpracy Podmiotów współpracujących w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, w tym kreowania wspólnej oferty sprzedażowej, stron / sklepów internetowych, portali, logistyki dostaw,
 5. Współpracy wiosek tematycznych w obszarze turystyki,
 6. Wspólnych akcji promocyjnych.

 
Celem operacji jest zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług.

Ubieganie się o przyznanie pomocy w tym zakresie wymaga zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji operacji przynajmniej dwóch podmiotów.

 
V. Uprawnieni wnioskodawcy
 
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( Dz.U. z 2019r. poz.664 z późn.zm.): prowadzące działalność gospodarczą:

1) osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie,
    prowadzące działalność gospodarczą na obszarze realizacji LSR,
2) osoby prawne mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR ,
3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
    zdolność prawną, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR
 
posiadające  status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem spółek cywilnych.

 
VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia określa:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. ( Dz.U. z 2019r. poz.664 z późn.zm.): w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020  Lokalnej  Grupy Działania "Warmiński Zakątek" (w skrócie LSR 2014 – 2020) wraz z załącznikami.

2. Kryteria wyboru operacji:

 • pozytywny wynik  wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
 • uzyskanie co najmniej 60% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej: zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów horyzontalnych i jakościowych, tj. co najmniej 49,2 punkta.

 

Kryteria oceny wstępnej oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.
Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.

 
VII. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) –  wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
 
3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

 
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) -  otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień  publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) –  wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) –  wersja 4z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.xlsx) – wersja 4z - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (*.pdf) - otwórz

7) Dodatkowe dokumenty

 
 VIII. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji

1) Limit  środków w ramach konkursu:  25 000,00 euro tj: 100 000,00 złotych
2) Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 złotych
3) Maksymalna kwota wsparcia: 50 000,00 złotych
4) Intensywność wsparcia: do 70,00% kosztów kwalifikowanych operacji

 
IX. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD "Warmiński Zakątek": www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014-2020/ Konkursy w ramach LSR oraz w Biurze LGD "Warmiński Zakątek" ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.
 
 
X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD "Warmiński Zakątek" jedynie w formie telefonicznej lub mailowej od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 15.45,do 17 września 2020 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 616 00 58 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Doradztwo nie będzie mogło mieć charakteru pisania lub kompleksowego sprawdzania wniosku.
Doradztwo mailowe należy kierować na skrzynkę mailową : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedź na zapytanie mailowe jest udzielana najpóźniej 2 dni robocze od wpływu zapytania .

Doradztwo telefoniczne wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

 
XI. Dodatkowe informacje
 
W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi wskutek sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 zwraca się uwagę na m. in na:
 

 • brak obowiązku stosowania tzw. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przez Beneficjentów;
 • możliwość wydłużenia naboru wniosków o powierzenie pomocy przez LGD (w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej);
 • brak obowiązku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do wniosku o powierzenie pomocy, czy wniosku o płatność;
 • możliwość podpisania umowy o powierzenie pomocy drogą korespondencyjną (poprzez Pocztę Polską lub skrzynkę podawczą ePUAP)

 
Podstawy prawne wprowadzające/zawierające te i inne zmiany:

 a) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 627 z późn. zm.) wraz  z ich omówieniem: https://prow.warmia.mazury.pl/zmiany-w-ustawie-prow-2014-2020/
b) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020r. poz.1196 ).

 
Dodatkowe dokumenty:

 1.  Ogłoszenie o naborze 5/2020
 2.  Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020  Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" (LSR 2014-2020)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.        
 4. Ustawa RLKS - ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019r. poz.1167).