Podstawa prawna – Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie Ustawy o  ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1074).       

 

Nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę, ani dokonanie zgłoszenia w tut. urzędzie w przypadku:

Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność  osób fizycznych  i  są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem  działalności gospodarczej

 1. Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m²,
 2. Drzew, których obwód pnia na wysokości  5cm. nie przekracza:
 • 80cm. – w przypadku topoli, wierzb, klonu  jesionolistnego oraz  klonu srebrzystego,       
 • 65cm.  – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz  platanu klonolistnego,
 • 50cm – w przypadku pozostałych drzew.

Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego ( dot. nieruchomości stanowiących własność  osób fizycznych)

         


Tryb zgłoszeniowy

Jeśli w/w obwody są przekroczone i drzewo nie jest usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy zamiaru usunięcia drzewa, tj. jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm. przekracza:

 • 80cm. – w przypadku topoli, wierzb, klonu  jesionolistnego oraz  klonu srebrzystego,      
 • 65cm.  – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz  platanu klonolistnego,
 • 50cm – w przypadku pozostałych drzew.

Zgłoszenie , o którym mowa zawiera m.in. imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Obowiązujące terminy:

 • 21 dni -  od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu dokonuje oględzin drzew,
 • 14dni – Wójt Gminy może wnieść sprzeciw; nie wniesienie sprzeciwu w tym terminie uprawnia do usunięcia drzewa, (wnioskodawca nie otrzymuje jak to było kiedyś decyzji zezwalającej na wycinkę, brak decyzji oznacza zgodę na wycinkę. Wnioskodawca otrzyma decyzję jedynie w przypadku gdy organ nie wyrazi zgody na wycinkę)
 •  6 miesięcy – czas na usunięcie drzewa liczony od dnia przeprowadzenia oględzin.

wzór zgłoszenia - obowiązkowym załacznikiem jest rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości

 


Uzyskanie decyzji

Firmy i osoby nie będące właścicielami nieruchomości (np. dzierżawcy KOWR) zobowiązani są do złożenia wniosku o wycinkę (postepowanie na 'starych' zasadach sprzed 2017 r.), kończące się wydaniem decyzji na wycinkę drzew

wzór wniosku o wycinkę

 


 wycinka po nowemu mm