Gmina Górowo Iławeckie w 2020 r. przystąpiła do pilotażowego programu teleopieki świadczonej za pośrednictwem opasek telemedycznych. Opaska przypominająca zegarek pozwala na stały kontakt z seniorem, umożliwia mu natychmiastowe wezwanie pomocy, monitoruje tętno i temperaturę.

Uchwałą nr XXI/181/2020 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie” został uchwalony wyżej wspomniany program. W dniu 01 lipca 2020 r. Gmina Górowo Iławeckie zawarła umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2020 Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania własne Gminy związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.

W ramach przeprowadzonego postępowania wybrano innowacyjny system teleopieki oferowany przez firmę SIDLY z Warszawy, oparty o urządzenie medyczne w formie opaski na nadgarstek, platformę telemedyczną, oraz aplikację. Opaska zawiera przycisk SOS, przesyłający natychmiastowe powiadomienie o zagrożeniu życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, a także detektor upadku, który po wykryciu zdarzenia przesyła automatyczną informację do opiekuna. W obu tych przypadkach, dzięki lokalizacji GPS, aplikacja potrafi zidentyfikować obszar przebywania podopiecznego – co jest niezwykle istotne dla służb ratowniczych, jeśli nie ma możliwości nawiązania z nim kontaktu. Wzięto oczywiście pod uwagę niebezpieczeństwo wezwania pomocy przez przypadek, dlatego o wszystkich zdarzeniach, takich jak wciśnięcie przycisku SOS przez przypadek czy zarejestrowania upadku, opaska informuje przy pomocy komunikatów głosowych. Ta funkcja może także przypominać o konieczności zażycia leków lub potrzebie naładowania opaski.

Opaska umożliwia regularny pomiar tętna i temperatury skóry, a informacje o wymienionych wartościach są na bieżąco przesyłane do opiekuna. Jeżeli opaska będzie nieprawidłowo założona lub zdjęta na czas dłuższy niż wskazywałby na to harmonogram dnia seniora, opiekun zostanie o tym automatycznie powiadomiony i skontaktuje się w celu ustalenia przyczyny.

Pracownicy socjalni GOPS w Górowie Iławeckim  przeprowadzili rekrutację beneficjentów programu, w wyniku której objęto pomocą 10 mieszkańców gminy spełniających założone kryteria (7 osób w wieku powyżej 80 lat oraz 3 osoby w wieku 70-80 lat;  8 Kobiet, 2 Mężczyzn;), pilotażowo na okres 6 miesięcy.

"Opaski teleopieki umożliwiają pozostanie w swoim środowisku seniorom, osobom mieszkającym samotnie i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bez konieczności przeprowadzenia się do placówki opiekuńczej. Widzimy, że rozwiązanie się sprawdza, rozważamy więc możliwość wdrożenia teleopieki w szerszym zakresie w kolejnych latach." - mówi Wójt Gminy Bożena Olszewska-Świtaj.

  teleopieka w gminie

 

 

Gmina Górowo Iławeckie wraz z gminami Barciany, Bartoszyce, Braniewo, Budry, Dubeninki, Lelkowo, Sępopol i Srokowo uczestniczy w projekcie pilotażowym pn. Centrum Wsparcia Doradczego. Razem tworzymy Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Nasze Partnerstwo – obok 37 podobnych Partnerstw z całej Polski – zostało wybrane do udziału w pilotażu, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu środków UE.

Chcemy, by projekt wzmocnił długofalową współpracę gmin pogranicza z myślą o wszechstronnym rozwoju tego obszaru. Dzięki pomocy ekspertów stworzymy wspólną strategię terytorialną, z której wyłoni się pakiet tzw. projektów kluczowych. Postaramy się je następnie tak przygotować, by miały duże szanse na wsparcie ze środków zewnętrznych, głównie UE.

Projekt stworzy naszym gminom szansę poprawy zdolności do skutecznej realizacji polityki rozwoju. Będzie on także zachętą do inicjowania i realizacji ważnych ponadgminnych przedsięwzięć, np. w zakresie pobudzania rozwoju gospodarczego (miejsca pracy) czy poprawy jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców pogranicza.

Realizacja projektu potrwa do końca marca 2022 roku. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w jego przebieg prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy.

Polecany link: https://www.youtube.com/watch?v=doRr58hTm7E

plakat

BEZPŁATNE badania USG w ramach projektu„Profilaktyka to zdrowe życie":
  1. Zadbaj o własne piersi i weź udział w profilaktycznych badaniach USG piersi u kobiet
  2. Bądź mężczyzną zbadaj prostatę – profilaktyczne badania USG jamy brzusznej z oceną prostaty u mężczyzn
Ilość miejsc ograniczona: 30 kobiet / 10 mężczyzn
 
Fundacja na Rzecz Zdrowia
 
Rejestracja dnia 02.12.2020 r. godz.10.00
ul. Kościuszki 17 K, Górowo Iławeckie
budynek „grupy drogowej”;
pomieszczenie byłej kasy PKS
 
plakat usg

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które w tym roku przyjdzie nam spędzić być może inaczej niż zwykle, składamy życzenia przede wszystkim zdrowia i spokoju. Niech ten świąteczny czas będzie dla nas wszystkich źródłem siły i nadziei na lepsze jutro.

 

Wójt Gminy
Bożena Olszewska – Świtaj
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara
Wraz z Radnymi Gminy

 

zyczenia boze narodzenie 2020m

 

Informacja

Szanowni Państwo, z uwagi na nieprawdziwe informacje, jakie docierają do Was w związku z projektem uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim w Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim informuję, co następuje:

  • Przekształcenie GOPS w Centrum Usług Społecznych ma charakter głównie instytucjonalny, tj. rozszerza się zakres działania Ośrodka. Wszelkie działania, podejmowane dotychczas przez GOPS będą w dalszym ciągu, również po przekształceniu placówki w Centrum Usług Społecznych, realizowane
    w niezmienionym zakresie.
  • Wszelkie świadczenia będą realizowane bez zmian, w terminach określonych
    w obowiązujących decyzjach.
  • Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stają się pracownikami Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim.

Centrum usług społecznych ma być miejscem, w którym mieszkańcy – wszyscy, i sprawni,
i niepełnosprawni, starsi, rodziny wielodzietne – otrzymają kompleksowe wsparcie w razie potrzeby. Nowa formuła realizacji usług społecznych  stworzy szerokie możliwość rozwoju: tworzenia indywidualnych projektów i programów socjalnych kierowanych do wybranej grupy społecznej; rozwój usług opiekuńczych, tworzenie wolontariatu skierowanego głównie do seniorów naszej gminy i wiele innych.

Nowa struktura pozwoli także w przyszłości, na tworzenie oraz skoordynowane i efektywne zarządzanie Klubami „Senior +”, z których pierwszy powstaje właśnie w Kandytach. Dzięki czemu na tworzenie w/w podmiotów wsparcia w innych miejscowościach gminy będzie można uzyskać  dofinansowanie z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

/-/ Bożena Olszewska-Świtaj

wójt gminy

gops cus