FORMULARZ ZGŁOSZENIA.DOC ZGŁOSZENIA.DOC

 

Informacja Wójta Gminy Górowo Iławeckie dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Szanowni Mieszkańcy, pomimo prowadzonej w ostatnich latach rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Górowo Iławeckie, kosztem znacznych nakładów finansowych, zagospodarowanie nieczystości ciekłych, czyli tzw. „ścieków" stanowi ogromne wyzwanie i uciążliwość. Pragnąc uporządkować obecną sytuację oraz zwalczać procedery zrzutu ścieków do rowów czy potoków, które biegną wzdłuż naszych nieruchomości, zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z niniejszym pismem i wypełnienie „ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”.

Zebrane dane pozwolą na dokładniejszą kontrolę postępowania z nieczystościami ciekłymi oraz dadzą obraz potrzeb w perspektywie najbliższych lat odnośnie budowy nowych odcinków kanalizacji.

Przedmiotowy druk zgłoszenia dotyczy wskazania sposobu postępowania z nieczystościami ciekłymi tj. czy są odprowadzane do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego (szamba) czy przydomowej oczyszczalni.

Druki dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, u sołtysów oraz na stronie internetowej:
http://www.gorowoilaweckie.eu/ZBIORNIKI.
Przedmiotowe zgłoszenia właściciel czy posiadacz nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2017r. Dla ułatwienia Państwu przekazania przedmiotowych zgłoszeń informuję, iż można je złożyć w następujący sposób:

  1. w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie (w sekretariacie)
  2. u Sołtysów,
  3. elektronicznie w formie zeskanowanej ankiety na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mając na celu dobro ogółu oraz naszego lokalnego środowiska jak i zminimalizowanie ryzyka sanitarno-epidemiologicznego, wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą przedmiotowej ankiety, będą prowadzone kontrole zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kontrolowany powinien przedstawić dowody uiszczania opłat (faktury, rachunki, paragony) za usługę odbioru ścieków.  Jednocześnie informuję, że otrzymujemy sprawozdania kwartalne od przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w których znajduje się wykaz nieruchomości, z których dokonano odbioru nieczystości. W skrajnych przypadkach zostaną przeprowadzone kontrole przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu celem zlokalizowania nielegalnych włączeń. Za nieprawidłowe pozbywanie się nieczystości ciekłych grozi kara grzywny. W myśl art. 10 ust. 2, 2a, 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny. Postępowanie w powyższych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia".

/ Wójt Gminy Górowo Iławeckie /

 

POBIERZ: FORMULARZ ZGŁOSZENIA.DOC

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289.) „3. Gminy prowadzą ewidencję: 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania...; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych...".

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „1) Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;". W myśl art. 6 ust. 1 „1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych...".