W celu weryfikacji potrzeb naszych mieszkańców zachęcamy osoby, które  spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, do składania WNIOSKU O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

Do 28.10.2022 przyjmujemy wnioski, które posłużą do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

Jeżeli liczba zgłoszeń mieszkańców będzie wystarczająca do podjęcia ekonomicznie uzasadnionych działań przez tut. jednostkę, gmina dokona zakupu.

Zgodnie z art. 4. Ust. 1 w przypadku gdy dana gmina nie zawrze umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie tej gminy może być prowadzona przez gminę bezpośrednio sąsiadującą z gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, zwaną dalej „gminą sąsiednią”.W przypadku gdy dana gmina ani gmina sąsiednia nie zawarły umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie tych gmin może być prowadzona przez podmiot inny niż gmina będący pośredniczącym podmiotem węglowym.

 

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Górowo Iławeckie, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła do dnia 11 sierpnia 2022 r. wskazali źródło węglowe.

 

Zakup preferencyjny będzie możliwy wyłącznie dla jednego gospodarstwa domowego zamieszkującego pod danym adresem. W przypadku przyjęcia więcej niż jednego wniosku na podany adres zamieszkania wnioskodawcy, rozpatrzony zostanie wniosek, który przyjęty zostanie jako pierwszy.

 

Informujemy, że zbierane, do czasu wejścia w życie obecnie procedowanej ustawy „o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” wnioski, posłużą do oszacowania ilości zapotrzebowania na węgiel. Natomiast po wejściu w życie przedmiotowej ustawy, wnioski będą traktowane jako złożone zgodnie z ustawą. Kolejnym etapem będzie wydanie zaświadczeń na podstawie których osoby uprawnione będą mogły dokonać zakupu węgla, w ilości określonej w rozporządzeniu wydanym przez Ministra aktywów państwowych.

 

Aktualnie nie ma jeszcze w obrocie prawnym zarówno samej ustawy, jak również przepisów wykonawczych w postaci rozporządzeń. Nasze działania mają charakter wyprzedzający, tak by być gotowym na moment wejścia w życie nowych przepisów prawa.

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17.

 

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania węgla w ewentualnym przyszłościowym preferencyjnym zakupie, gdyż uzależnione będzie od dostępności zakupu paliwa stałego przez gminy.

Wniosek o zakup trzeba złożyć do 15 kwietnia.

 

Pobierz: Wniosek o zakup preferencyjny w formacie PDF

Pobierz: Wniosek o zakup preferencyjny w formacie DOC

 

zakup wegla gminy