9 sierpnia 2022 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw.

Nowe obowiązki dla mieszkańców:

Osoby Posiadające zbiorniki bezodpływowe (szamba) i oczyszczalnie ścieków, muszą mieć zawarte umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dokumentować regularny* wywóz co będzie kontrolowane.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest na stronie: https://gorowoilaweckie.eu/urzad/oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych

*Co znaczy regularny wywóz:

Np.: dla nieruchomości w której zamieszkują 3 osoby, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo o pojemności 10 m3), zbiornik ten powinien być opróżniany raz w miesiącu:

3 osoby x 3 m3 (średnie zużycie wody na 1 os) = 9 m3

 

** kary dla mieszkańców z niewywiązywania się z obowiązku określono na 5000 zł

Nowe obowiązki kontrolne dla gmin, raportowane corocznie w sprawozdaniu do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 3 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
w sprawozdaniu informuje się o:

  • liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
  • liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
  • liczbie zawartych umów, na odbiór nieczystości ciekłych w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
  • częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
  • ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
  • ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
  • stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
  • liczbie przeprowadzonych kontroli umów na odbiór nieczystości ciekłych, oraz wynikach tych kontroli.

*kary dla gmin z nie wywiązania się z obowiązku określonego art. 6 ust. 5aa ustawy Prawo Wodne:  od 10 do 50 tys. zł.