Szanowni Państwo, przedłużono nabór do Projektu „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ III” do czwartku 07.12.2017. Przypominamy: oferowane jest 23 430 zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym (500 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności) oraz usługami doradczymi dla Uczestników Projektu.
 
więcej informacji: LINK
Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do złożenia na etapie rekrutacji.
telefon kontaktowy: 89-6160058 oraz 575507616
 

pomysl III

pop bezp

 

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu

ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka

w obszarze Ochrony Uzdrowiskowej

Górowo Iławeckie - strefa A

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

 • zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
 • zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej

 

W efekcie realizacji projektu w miejscowości Nowa Wieś Iławecka wybudowane zostaną obiekty lecznictwa uzdrowiskowego: tężnia, pawilony uzdrowiskowe, ścieżka kinezyterapeutyczna z obiektami towarzyszącymi, siłownia zewnętrzna, a także ścieżka rowerowa z Woryn do Nowej Wsi Iławeckiej.

 

Wartość projektu – 9 726 102,67 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich – 8 065 789,48 PLN

 

pop bezp

 

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka  w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie – strefa „A”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

 • zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
 • zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej

 

 

W efekcie realizacji projektu w miejscowości Nowa Wieś Iławecka wybudowany zostanie uzdrowiskowy basen kąpielowy wraz z wyposażeniem.

 

Wartość projektu – 21 111 341,66 PLN  

 

Wkład Funduszy Europejskich – 17 942 685,41  PLN

asfW związku ze znalezieniem w strefie przygranicznej padłego dzika chorego na Afrykański Pomór Świń (ASF) dnia 10 listopada 2017 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach (na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 5a, 7, 8a-b, 8e-f, 10, 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855)), wydał rozporządzenie nr 1/2017 w którym zarządza się co następuje:

 

§ 1 Określa się obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, na terenie gminy Górowo Iławeckie i Bartoszyce na terenie powiatu bartoszyckiego, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:

 • od północy - granica Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej
 • od zachodu - droga prowadząca od granicy państwa (miejscowość Robity) w kierunku południowym do miejscowości Kandyty, z wyłączeniem ww. miejscowości
 • od południa - droga łącząca miejscowości Kandyty - Paustry - Górowo Iławeckie - Piasty Wielkie - Piasek - Taplikajmy - Barciszewo, przechodząca następnie w drogę szutrową Barciszewo - Borki, z wyłączeniem ww. miejscowości
 • od wschodu - droga szutrowa Borki -Pilwa - Markiny prowadząca do drogi krajowej nr 51, następnie wzdłuż drogi krajowej nr 51 do miejscowości Bezledy, następnie wzdłuż drogi Bezledy - Głomno - Kromarki skręcającej do granicy państwa w miejscowości Posłusze z wyłączeniem ww. miejscowości.

 

§ 2 Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

 • przywożenia do gospodarstwa i wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach;
 • wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem świń.

 

§ 3 Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:

 • posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
 • wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m,
 • wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa - a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń a mające kontakt z dzikami, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;
 • zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Bartoszycach wszystkich miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na afrykański pomór świń;
 • oczyszczanie i odkażanie miejsc przebywania zwierząt wrażliwych lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, środków żywienia zwierząt, a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu do przewozu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń;
 • przechowywanie paszy oraz ściółki dla świń w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikami;
 • niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
 • dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzików;
 • dostarczanie odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do określonych miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach;
 • przemieszczanie tusz oraz skór odstrzelonych dzików z miejsc, o których mowa w pkt 9 wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń.

 

4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu bartoszyckiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.