Od 2019 r. nowe obszary ONW

Nowe wyznaczenie ONW  jest następstwem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem UE nr 1305/2013, które definiuje jednolite w całej UE kryteria biofizyczne do wyznaczenia tych obszarów. Dotyczą one klimatu (długość okresu wegetacyjnego, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody), gleby (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne, nadmierna wilgotność gleby) oraz ukształtowania terenu.

Obszary kwalifikują się do ONW jeśli co najmniej 60% użytków rolnych w danym obrębie ewidencyjnym spełnia co najmniej jedno z ww. kryteriów biofizycznych.

Utrata statusu w Polsce ONW przez część obrębów ewidencyjnych  jest wynikiem odejścia od funkcjonujących do tej pory wskaźników społecznych  oraz zmianą sposobu definiowania naturalnych utrudnień – odejście od Wskaźnika Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (WWRPP) na rzecz kryteriów biofizycznych – wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rolnicy którzy na skutek nowej delimitacji ONW utracili wsparcie w ramach tego działania mogli otrzymać przejściowe płatności, zaczynając w 2019 r. od poziomu 80% podstawowej płatności ONW w PROW 2007-2013, a kończąc w 2020 r. na poziomie 25 EUR/ha.

Obręby położone na obszarach ONW wyznaczonych zgodnie z nową delimitacją ONW obowiązującą od roku 2019 znaleźć można na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/obszary-onw-od-roku-2019.html

pole