Szanowni Państwo, zgodnie z ogłoszeniem Starosty Bartoszyckiego z dn. 18.08.2021 operat opisowo kartograficzny ewidencji gruntów w obrębie naszej gminy, wyłożony do publicznego wglądu dla osób zainteresowanych w dniach od 22 listopada 2018 r. do 12 grudnia 2018 r. został ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów.

 

Po upływie 30 dni. od dnia ogłoszenia, dane zawarte w operacie będą obwiązujące i staną się podstawą  do obliczania wymiaru podatku, czy dopłat.

 

Wstępna analiza udostępnionych danych wskazuje, na liczne rozbieżności danych zawartych w operacie, z istniejącymi danymi, czy stanem w terenie (zmiana przebiegu granic, zmiana klasy użytków), co może dla Państwa skutkować  zmianą wymiaru podatku, czy też problemami z dopłatami.

Mapy z nowymi danymi dostępne są na stronie Powiatu:  http://powiatbartoszyce.geoportal2.pl/  (należy wybrać przycisk ‘geoportal tryb publiczny’).

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia – tj. do dnia 17.09.2021 (piątek) zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

Poniżej załączam wzór przykładowego zgłoszenia, które w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy kierować do dnia 17.09.2021 do Starostwa w Bartoszycach.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

……………………………………………………….

                         Miejscowość, data

…………………………………………..

imię nazwisko

………………………………………….

adres

Starosta

Starostwa Powiatowego w Bartoszycach

Grota - Roweckiego 1 11-200, Bartoszyce

 

Na podstawie art. 24a ust. 9 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.)  w zw. z ogłoszeniem nr 2/2021 Starosty Bartoszyckiego  (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2021 poz. 3179)

zgłaszam zarzuty

do  danych zawartych w  Operacie opisowo-kartograficznym ewidencji  gruntów  i budynków  opracowanym  w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych w gminie Górowo  Iławeckie.

Niniejsze zarzuty dotyczą:  

*błędnej klasyfikacji użytków na działce nr …………. w obrębie …………………………………………..

*błędnego przebiegu  granicy między działkami nr ……………………. w obrębie ………………………………..

*błędnie została określona powierzchnia działki nr ………………………. w obrębie …………………………………………

*ujawnienione/  bądź wykreślone zostały budynki/lokale na działce nr. ……………………. w obrębie ………………………………..

 

uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………..

podpis

*niepotrzebne usunąć/skreślić

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ewid2