FORMULARZ ZGŁOSZENIA.DOC ZGŁOSZENIA.DOC

 

Informacja Wójta Gminy Górowo Iławeckie dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Szanowni Mieszkańcy, pomimo prowadzonej w ostatnich latach rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Górowo Iławeckie, kosztem znacznych nakładów finansowych, zagospodarowanie nieczystości ciekłych, czyli tzw. „ścieków" stanowi ogromne wyzwanie i uciążliwość. Pragnąc uporządkować obecną sytuację oraz zwalczać procedery zrzutu ścieków do rowów czy potoków, które biegną wzdłuż naszych nieruchomości, zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z niniejszym pismem i wypełnienie „ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”.

Zebrane dane pozwolą na dokładniejszą kontrolę postępowania z nieczystościami ciekłymi oraz dadzą obraz potrzeb w perspektywie najbliższych lat odnośnie budowy nowych odcinków kanalizacji.

Przedmiotowy druk zgłoszenia dotyczy wskazania sposobu postępowania z nieczystościami ciekłymi tj. czy są odprowadzane do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego (szamba) czy przydomowej oczyszczalni.

Druki dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, u sołtysów oraz na stronie internetowej:
http://www.gorowoilaweckie.eu/ZBIORNIKI.
Przedmiotowe zgłoszenia właściciel czy posiadacz nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2017r. Dla ułatwienia Państwu przekazania przedmiotowych zgłoszeń informuję, iż można je złożyć w następujący sposób:

 1. w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie (w sekretariacie)
 2. u Sołtysów,
 3. elektronicznie w formie zeskanowanej ankiety na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mając na celu dobro ogółu oraz naszego lokalnego środowiska jak i zminimalizowanie ryzyka sanitarno-epidemiologicznego, wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą przedmiotowej ankiety, będą prowadzone kontrole zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kontrolowany powinien przedstawić dowody uiszczania opłat (faktury, rachunki, paragony) za usługę odbioru ścieków.  Jednocześnie informuję, że otrzymujemy sprawozdania kwartalne od przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w których znajduje się wykaz nieruchomości, z których dokonano odbioru nieczystości. W skrajnych przypadkach zostaną przeprowadzone kontrole przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu celem zlokalizowania nielegalnych włączeń. Za nieprawidłowe pozbywanie się nieczystości ciekłych grozi kara grzywny. W myśl art. 10 ust. 2, 2a, 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny. Postępowanie w powyższych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia".

/ Wójt Gminy Górowo Iławeckie /

 

POBIERZ: FORMULARZ ZGŁOSZENIA.DOC

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289.) „3. Gminy prowadzą ewidencję: 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania...; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych...".

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „1) Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;". W myśl art. 6 ust. 1 „1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych...".

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 2umowy oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

25.09 2017 r. Wójt Gminy Górowo Iławeckie podpisała z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dwie umowy na wsparcie budowy infrastrukury uzdrowiskowej w Nowej Wsi Iławeckiej. Suma dofinansowania to 26 ml. zł.

{gallery}2umowy{/gallery}

Początek jesieni to czas przygotowań do sezonu grypowego. Z tego powodu w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy co roku 1 października obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy, który powstał, aby zmobilizować społeczeństwo do walki z tą chorobą.
Jego celem jest również uświadomienie, że w odróżnieniu od przeziębień grypa daje liczne powikłania, często wymaga hospitalizacji i może być przyczyną zgonów.

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy grypy, które wykazują dużą zaraźliwość, szerząc się drogą kropelkową lub poprzez kontakt ze skażoną powierzchnią. Szybkiemu rozprzestrzenianiu się choroby sprzyja obecność osób zakażonych w miejscach dużych skupisk ludzkich, np. w środkach transportu, placówkach użytku publicznego, supermarketach, kinach, teatrach itp. Okres inkubacji wynosi od 1 do 4 dni (średnio 1-2 dni). W tym czasie zakażenie może przebiegać bezobjawowo, co dodatkowo sprzyja szerzeniu się wirusa. Według danych PZH w okresie epidemiologicznym od października 2016 r. do kwietnia 2017 r. zarejestrowano w Polsce 3 554 315 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, w tym 61 115 zgłoszeń z województwa warmińsko-mazurskiego.

Wirusy grypy atakują, namnażają się i niszczą komórki nabłonka dróg oddechowych,
co z kolei ułatwia rozwój infekcji bakteryjnych. Objawy grypy są podobne do wielu innych ostrych chorób infekcyjnych tj. kaszel, ból gardła, katar, gorączka powyżej 38ºC, dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe, ból głowy, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, a także może wystąpić brak łaknienia, nudności i wymioty. Choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni. Kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się ponad 2 tygodnie.

Grypy nie można lekceważyć, ponieważ źle leczona może skutkować konsekwencjami
w postaci poważnych powikłań pogrypowych tj. zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, mięśnia sercowego i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych, powikłania neurologiczne. Na powikłania pogrypowe narażeni są wszyscy, a w szczególności osoby obciążone chorobami przewlekłymi i o obniżonej odporności, w tym dzieci powyżej 6 m. ż., osoby w podeszłym wieku i kobiety w ciąży.

Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania grypie i jej powikłaniom są szczepienia ochronne, które szczególnie zaleca się osobom z grup wysokiego ryzyka do których należą osoby po transplantacji narządów, w stanach obniżonej odporności, przewlekle chorzy, kobiety w ciąży lub planujące ciążę oraz osoby mające bliski kontakt zawodowy z dużą ilością ludzi (przedszkola, szkoły, sklepy, personel medyczny). Najlepiej zaszczepić się przed rozpoczęciem sezonu grypowego, który w Polsce trwa od października do kwietnia. Szczepionki przeciwko grypie dostępne w Polsce
są szczepionkami inaktywowanymi, czyli zawierającymi martwe, rozbite na fragmenty wirusy grypy, które nie mogą wywołać infekcji a jedynie stymulują układ odpornościowy do wytworzenia przeciwciał. Poziom przeciwciał antygrypowych pojawia się już 7 dnia po zaszczepieniu. W sezonie epidemiologicznym 2017/2018 w Polsce dostępne są dwa typy szczepionek: trójskładnikowa i po raz pierwszy będzie możliwe skorzystanie z innowacyjnych szczepionek czterowalentnych, które
w swoim składzie zawierają dwa szczepy wirusa grypy typu A i dwie linie wirusa grypy typu B, dzięki czemu zapewniają najszerszą możliwą ochronę przed grypą. Ze względu na zmienność wirusa grypy skład wszystkich szczepionek na całym świecie co roku ulega zmianie. Za wydawanie zaleceń dotyczących składu antygenowego szczepionek przeciw grypie na dany sezon epidemiologiczny odpowiedzialna jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

W trosce o zdrowie mieszkańców w Polsce wiele samorządów włącza się w realizację programów polityki zdrowotnej świadcząc bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla wybranych grup wysokiego ryzyka. W ten sposób programy profilaktyczne stają się narzędziem ograniczającym występowanie zachorowań oraz liczbę powikłań w przebiegu grypy wśród osób uodpornionych,
co przekłada się na zmniejszenie liczby interwencji lekarzy POZ oraz specjalistycznych porad medycznych i hospitalizacji z powodu grypy lub jej następstw. Działania profilaktyczne w ramach programów
charakteryzują się dużą efektywnością i relatywnie niskimi kosztami w stosunku do leczenia grypy i jej powikłań.

Justyna Kowalkowska

PSSE Bartoszyce

grypa

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej

I Petycja 

 • 1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Osnowa Petycji 

 • 1.1) Ustawa  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 t.j. from 2017.01.24) oraz jej szczegółowe delegacje ustawowe w formie Rozporządzeń Ministra Oświaty - nakładają na Dyrektorów Szkół  szczególny obowiązek dbałości o jakość odżywiania się Uczniów. 
 • 1.2) Z kolei  z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej w ramach interpelacji Posła na Sejm RP - Andrzeja Kani -  w sprawie wprowadzenia obowiązku zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej w szkołach oraz działań podejmowanych przez resort edukacji w zakresie propagowania w szkołach i wśród rodziców zdrowych nawyków żywieniowych (SPS-023-16439/13)  - wynika, że zgodnie z  art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) "(...) rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki m.in. z wnioskiem o zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym oraz zapewnienie wody pitnej uczniom na terenie szkoły.(...)"
 • 2) Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.00.98.1071 j.t.)  - petycję w przedmiocie - o podjęcia przez Dyrektora Szkoły - stosownych działań i analiz w ramach wzmiankowanego obszaru. 

Dodatkowo, celem tych czynności może być  zasugerowanie - na najbliższych posiedzeniach Rady Rodziców - podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia starań - związanych z uruchomieniem procesu, którego efektem byłoby zapewnienie uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły. 

Uzasadnienie Petycji:

Jedną z głównych funkcji wody w organizmie jest transport składników odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Woda umożliwia również likwidację toksyn i nadmiaru soli, a co za tym idzie – korzystnie wpływa na pracę serca i ciśnienie krwi. Ponadto, ze względu na swoje dość wysokie ciepło właściwe, które niełatwo zmienić, woda pomaga nam także w utrzymaniu stałej temperatury ciała. I, co najważniejsze, woda działa stymulująco na mózg – zapewniając mu odpowiedni poziom nawilżenia, zwiększa jego wydajność nawet o kilkanaście procent. Zatem brak dbałości o stałe zapewnienie wody pitnej dla Uczniów  może mieć negatywny wpływ na zdolność uczenia się, etc.

II Wniosek Odrębny - w trybie jak opisano poniżej.  

 • 3) Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c (skutki realizacji zadań publicznych) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b ww. Ustawy -  wnosimy o udzielenie informacji publicznej w  przedmiocie:

- Czy w ostatnich 3 latach Rada Rodziców - występowała do Dyrektora Szkoły -  stosownie do dyspozycji art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem  - zdrowych zasad żywienia wśród Uczniów Szkoły?

 • 4) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - wnosimy w trybie ww. przepisów - o krótkie  opisanie (maksymalnie w 3 zdaniach) -  treści rzeczonego wniosku oraz ewentualnych skutków jego wdrożenia.

Notabene - Współwnioskodawcy - rozważają przygotowanie kampanii promocyjnej, w której zaproponują konkurs w ramach którego Szkoła będzie mogła uzyskać -  gratis wraz z dystrybutorem - zapas wody na pierwsze 3 miesiące." 

Konkurs zostanie przygotowany per analogiam -  innych akcji współorganizowanych przez Wnioskodawcę (dobrze znanych już w Gminach i Szkołach) typu Podwórko Nivea, Wzorowa Łazienka, etc

Współwnioskodawca - zajmujący się ex professo - przedmiotową problematyką posiada - stosownie do art. 28 KPA - interes prawny związany z zamiarem zainteresowania Dyrektorów Szkół - wyżej sygnalizowanymi zagadnieniami. Oczywiście - procedura na wszystkich etapach powinna być prowadzona lege artis - z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji w związku z wydatkowaniem środków publicznych, etc 

 • 4a) Wnosimy o zarchiwizowanie niniejszego pisma  w zasobach Szkoły - powołując się na §6 ust. 2  załącznika nr 1 do Rozporzązenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)
 • 4b) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. 

Zdaniem wnioskodawcy obszar ten - stosownie do art. 241 KPA, wymaga optymalizacji. 

 • 5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 6) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach -  została udzielona - zwrotnie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • 6a) Wnosimy aby odpowiedź w przedmiocie pytania dotyczącego spraw publicznych - została udzielona zwrotnie - w postaci elektronicznej – na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.- w trybie odnośnych dyspozycji Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 • 7) Wnosimy  - stosownie do art. 14 §1 KPA  oraz przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany wyżej adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przypominamy że zarówno Władza Ustawodawca jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.  

Podmiot Wnoszący Petycję: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 1. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

OGŁOSZENIE NR 13/2017
OTWARTEGO NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014 - 2020
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (LSR 2014 - 2020)
logo 200

 
Lokalna Grupa Działania  "Warmiński Zakątek" ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów  w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 :
OBSZAR TEMATYCZNY (zadanie)
Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury
NAZWA PROJEKTU GRANTOWEGO (zakres tematyczny)
ORGANIZACJA WYDARZEŃ O ZASIĘGU REGIONALNYM
PROMUJĄCYCH PRODUKTY I USŁUGI OBSZARU LGD

I. Termin składania wniosków:
1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie
od  18 września do 3 października 2017  roku
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00,  z tym że nabór w ostatnim  dniu naboru prowadzony jest do godziny 13.00.
 
2. Wnioskodawcy, którzy złożą  wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.
 
II. Miejsce składania wniosków:
Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest siedziba Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.
 
III. Forma wsparcia
Refundacja poniesionych wydatków.
 
IV. Zakres tematyczny operacji
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie promowania produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury poprzez  ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ O ZASIĘGU REGIONALNYM PROMUJĄCYCH PRODUKTY I USŁUGI OBSZARU LGD:
Lp
Gmina Nazwa wydarzenia
1 Gmina Lidzbark Warmiński Festiwal Kultury i Tradycji Warmińskiej
2 Jeziorany Jarmark Jeziorański
3 Orneta Orneckie Dni Dziedzictwa
4 Kiwity Regionalne Zawody Jeździeckie. Żegoty Gmina Kiwity
5 Gmina Górowo Iławeckie BOCIANI FESTYN W ŻYWKOWIE
 
V. Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:
1) osoby prawne z wyłączeniem województwa, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR , z wyłączeniem  wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą,
2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR, z wyłączeniem Wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą,
3) podmioty jak wyżej składające wniosek w  imieniu wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej (w tym sekcji, koła) nawet gdy:
     a) nie jest spełniony warunek dot. siedziby lub oddziału, jeśli obszar działalności Wnioskodawcy j jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem realizacji LSR,
     b) Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej, spełniające wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu.
 
VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia określa:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020  Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" (w skrócie LSR 2014-2020 wraz z załącznikami).
2. Kryteria wyboru operacji:
 1. pozytywny wynik  wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
 2. uzyskanie co najmniej 60% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej: zgodności operacji z lsr, spełnienia kryteriów horyzontalnych i jakościowych, tj. co najmniej 49,2 punkta.
Kryteria oceny wstępnej oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.
 
Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.
 
VII. Dokumentacja konkursowa:
 
Dokumenty aplikacyjne:      
 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:  
 VIII. Limit środków w naborze  i maksymalny poziom dofinansowania operacji
1) Limit  środków w ramach konkursu:  150 000,00 złotych
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach programu grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków w ramach konkursu
2) Minimalna wartość projektu: 5 000 złotych
3) Minimalna kwota wsparcia:   5 000 złotych
2) Maksymalna kwota wsparcia: 30 000 złotych
3) Intensywność wsparcia:
    a) 63,63% kosztów kwalifikowanych - dla jednostek finansów publicznych,
    b) do 100% kosztów kwalifikowanych - w pozostałych przypadkach, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.  
 
IX. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez Grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego: do 1 roku od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.
 
X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD "Warmiński Zakątek": www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014-2020/ Konkursy oraz w Biurze LGD "Warmiński Zakątek" ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto.
 
XI. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD "Warmiński Zakątek" osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 15.45 do 26 września 2017r.
Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 896160058 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
 
Dodatkowe dokumenty: