Powołując  się na art. 23 Kodeksu Cywilnego, przy rejestracji komitetów wyborczych, zawierających w nazwie imię i nazwisko, mamy obowiązek żądać zgody tej osoby. Powyższej informacji nie znajdą zainteresowani w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej. Prosimy o jej upublicznienie w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ustawa 'Prawo łowieckie' w brzmieniu obowiązującym od dnia 23 sierpnia 2018 r. wyłącza Gminy i ich przedstawicieli  z procesu szacowania szkód łowieckich. Wnioski składa się (jak to było wcześniej) do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego (czyli do właściwego koła łowieckiego).  Szacowania szkód a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1)
przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2)
przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3)
właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
 
(Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.)
 

Art. 46. Odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę lub przy wykonywaniu polowania

1.
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:
1)
w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2)
przy wykonywaniu polowania.
 
2.
Szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1)
przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2)
przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3)
właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
 
 
3.
Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
 
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
1)
imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2)
wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3)
wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
 
5.
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.
 
6.
Szacowanie szkody składa się z:
1)
oględzin;
2)
szacowania ostatecznego.
 
7.
W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.
 
8.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.
 

Dz.U.2017.0.1295 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Szanowni Państwo!

Informujemy, że LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W terminie od 25 lipca do 8 sierpnia 2018 roku na:

a) Rozwijanie działalności gospodarczej (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=446)

b) Zachowanie dziedzictwa lokalnego (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=447)

 

logotypy PROW

2 września 2018 r. zapraszamy na Dożynki Gminno-Parafialne w Gałajnach, start godz. 13.00. Atrakcja wieczoru – hity disco polo w wykonaniu zespołu: DISCO POLO SHOW

plakat dozynki 2018 m

5klasaMasz piec węglowy? Chcesz go wymienić na nowe ekologiczne źródło ciepła? Złóż wniosek do gminy o dofinansowanie inwestycji. Do 31 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków
o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy Górowo Iławeckie zgodnie z uchwałą Rady Gminy XXXVI/314/18 z dnia 30 maja 2018 r (Dz.Urz.Woj. Warm. Maz. z 2018 r., poz. 2881)

Celem programu wspierania wymiany pieców jest poprawa jakości stanu powietrza dzięki nowym ekologicznym formom ogrzewania. Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające w gminie Górowo Iławeckie, które chcą wymienić piec węglowy.
Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie poniesionych kosztów wymiany starych pieców węglowych na nowe ekologiczne źródło ogrzewania tzn. niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, takie jak:

  • kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający kryteria klasy 5
    wg normy PN – EN 303 -5:2012
  • kocioł gazowy
  • kocioł elektryczny

Dotacja udzielana jest w wysokości 30% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż 3000 zł.

Warunkiem uzyskania dotacji jest:

  • użycie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania ( w przypadku źródeł na paliwo stałe: kotły spełniające kryteria klasy 5 wg normy PN – EN 303 -5:2012) wyłącznie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, i które spełniają wymagane normy techniczne i dopuszczone są do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • likwidacja wszystkich dotychczasowych służących do ogrzewania pieców lub kotłów węglowych oraz brak innego ogrzewania, za wyjątkiem pieców kaflowych,, pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochrona konserwatorską oraz kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia.

Tekst Uchwały NR XXXV/314/18

Załączniki:

Wniosek o udzielenie dotacji (.doc)

Zgoda współwłaścicieli (.doc)

Oświadczenie o posiadaniu nieekologicznego pieca (.doc)

 

 Więcej informacji pod numerami telefonów: 89 761 10 77 lub 89 761 11 43