Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Gmina Górowo Iławeckie zakupiła sprzęt komputerowy (laptopy oraz komputery stacjonarne). Sprzęt ten zostanie przekazany uczniom, którzy pomyślnie przeszli proces weryfikacji złożonych oświadczeń.

Poniżej przedkładamy informację dotyczącą procedury przekazania sprzętu:

 1. Ze względu na konieczność zachowania jak najwyższych parametrów sprzętu komputerowego, zakupione komputery mają zainstalowany wyłącznie system operacyjny Windows 11. Nie mają one zainstalowanego żadnego innego oprogramowania (np. antywirus, programy biurowe typu Word, Excell itp.) w które należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.
 2. Sprzęt komputerowy zostanie przekazany na podstawie umowy darowizny. Umowy zostaną podpisane bezpośrednio z uczniami, którzy do dnia przekazania sprzętu osiągnęli pełnoletniość lub też z rodzicami/opiekunami prawnymi/kuratorami uczniów niepełnoletnich. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego przez osobę podpisującą umowę oraz – w przypadku ucznia niepełnoletniego - numeru PESEL.
 3. Przy podpisaniu umowy nie ma obowiązku obecności uczniów niepełnoletnich, gdyż w tym przypadku umowę podpisuje ich rodzic/opiekun prawny/kurator.
 4. Uczniowie, którzy w momencie składania przez ich rodzica/opiekuna prawnego/kuratora oświadczenia do programu (październik/listopad 2021 r.) byli niepełnoletni, a którzy osiągnęli pełnoletniość do dnia przekazania sprzętu, zobowiązani są złożyć oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość Oświadczenie to zostanie złożone w momencie podpisania umowy darowizny sprzętu.
 5. Sprzęt wydawany będzie w dniach 17-19 i 22-24 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie w godzinach 900-1400. W celu zachowania możliwie płynnego procesu (do rozdysponowania mamy 277 komputerów) ustala się przekazanie sprzętu zgodnie z porządkiem alfabetycznym – dotyczy to nazwisk uczniów, którzy otrzymają sprzęt.
 • w dniu 17 sierpnia 2022 r. sprzęt otrzymają uczniowie o nazwiskach zaczynających się na litery A, B, C;
 • w dniu 18 sierpnia 2022 r. sprzęt otrzymają uczniowie o nazwiskach zaczynających się na litery D, E, F, G, H;
 • w dniu 19 sierpnia 2022 r. sprzęt otrzymają uczniowie o nazwiskach zaczynających się na litery I, J, K;
 • w dniu 22 sierpnia 2022 r. sprzęt otrzymają uczniowie o nazwiskach zaczynających się na litery L, Ł, M, N, O;
 • w dniu 23 sierpnia 2022 r. sprzęt otrzymają uczniowie o nazwiskach zaczynających się na litery P, R, S;
 • w dniu 24 sierpnia 2022 r. sprzęt otrzymają uczniowie o nazwiskach zaczynających się na litery Ś, T, U, W, Z

Uwaga: w dniach 25-26 sierpnia 2022 r. komputery nie będą wydawane.

Osoby, które nie odbiorą komputerów w powyższych terminach, będą mogły to zrobić w dniach 29-30 sierpnia 2022 r.

 1. Osoby, które otrzymają sprzęt, zobowiązane są do składania oświadczeń w sprawie utrzymania efektów projektu. Oświadczenia te składa się na koniec każdego roku kalendarzowego (poczynając od roku 2022) oraz – ostatnie - po upływie 2 lat od zakończenia projektu. Ponadto osoby te zobowiązane są do okazania przekazanego sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie na każde wezwanie. Osoby, które nie wykonają powyższych obowiązków, zmuszone będą do zwrócenia Gminie Górowo Iławeckie otrzymanego w pełni sprawnego sprzętu komputerowego lub równowartości pieniężnej jego zakupu powiększonej o ustawowe odsetki.
 2. Inne obowiązki, które mają osoby otrzymujące sprzęt to m.in.:
 • używanie przekazanego sprzętu w sposób zgodny z prawem, w tym także przestrzeganie legalności oprogramowania;
 • ponoszenie wszelkich kosztów utrzymania sprzętu i ewentualnych napraw nie objętych gwarancją oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym przez okres 2 lat od zakończenia projektu;
 • zakaz zbycia otrzymanego sprzętu w okresie 2 lat od zakończenia projektu pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej a także oddania go w użyczenie, najem, dzierżawę lub do używania osobom trzecim;
 • materialna odpowiedzialność za uszkodzenie czy utratę sprzętu, które nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina Górowo Iławeckie w terminie późniejszym poinformuje, kiedy upływa termin 2 lat od zakończenia projektu grantowego (jest to data zaakceptowania końcowego rozliczenia projektu grantowego).

przekazanie komputerow