Urząd Gminy Górowo Iławeckie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane.

 

  1. Mieszkańcy terenów nieskanalizowanych mają obowiązek wyposażyć swoje nieruchomości w zbiornik bezodpływowy.
  2. Zbiorniki te powinny spełniać określone prawem wymagania techniczne. Powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz w roku.
  3. Należy udokumentować pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamb.
  4. Posiadanie zbiornika bezodpływowego / oczyszczalni ścieków należy zgłosić w tut. urzędzie gminy. FORMULARZ ZGŁOSZENIA.DOC 

 

Z przepisów powyższej ustawy wynika m.in., że mieszkańcy terenów nieskanalizowanych mają obowiązek wyposażyć swoje nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy).

 

Zbiorniki te powinny spełniać wymagania techniczne wynikające z pr. bud. oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego. Jak wynika z przywołanych uregulowań, obowiązek przeprowadzenia w określonym rytmie rocznym kontroli szczelności posiadanego zbiornika bezodpływowego ciąży na właścicielu tego obiektu. Zatem osoby te powinny także udokumentować właściwym organom, że posiadają dokument z takiego przeglądu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamb.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczenia opłaty za w/w usługę.

 

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie. Listę takich przedsiębiorców zamieszczamy na stronie LINK: OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

 

Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków, aby zrobili to niezwłocznie. Wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie oraz do pobrania: FORMULARZ ZGŁOSZENIA

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

 

Mając na uwadze dobro naszego lokalnego środowiska poprzez zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia sanitarno-epidemiologicznego jak również w związku z zaostrzającymi się przepisami krajowymi oraz unijnymi w zakresie ochrony środowiska, na terenie naszej Gminy rozpoczął się cykl kontroli w tym zakresie. W czasie kontroli właściciel posesji będzie zobowiązany okazać umowę z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za usługę. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba lub pozbywania się osadów ściekowych.

 

szambo pompowanie