PUNK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW - P.S.Z.O.K

PSZOK  przyjmuje  nieodpłatnie  selektywnie  zebrane  odpady  komunalne z gospodarstw domowych.

PSZOK znajduje się przy oczyszczalni scieków w Górowie Iławeckim. (Droga wyjazdowa w kier. Lidzbarka Warminskiego (dr. nr 512), po minięciu byłej mleczarni, należy skręcić w lewo w droge betonową. PSZOK jest czynny w kazdy czwartek godzinach 12.00 - 17.00.

w Punkcie  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  przyjmowane  są następujące  frakcje  odpadów  komunalnych:,

 1. papier i tektura,
 2. odzież,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. opakowania szklane,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. odpady ulegające biodegradacji,
 7. przeterminowane leki,
 8. zużyte baterie i akumulatory,
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

PSZOK  przyjmuje  odpady  tylko  od  mieszkańców  miasta  Górowo  Iławeckie i Gminy  Górowo  Iławeckie  po  okazaniu  dokumentu  potwierdzającego zamieszkanie  na  terenie  miasta  Górowo  Iławeckie  lub    gminy  Górowo
Iławeckie.

pszok

Stawki za odbiów odpadów komunalnych

Obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. stawki za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Górowo Iławeckie to:

 • 20 zł/osobę za deklarowane odpady segregowane

Przypominamy, iż od początku br. roku nie ma już możliwośi oddawania odpadów niesegregowanych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wpłacać do 28 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Harmonogram odbioru odpadów - 2023 r.

 

Kliknij w LINK - Harmonogram otworzy się w nowym oknie