PUNK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW - P.S.Z.O.K

PSZOK  przyjmuje  nieodpłatnie  selektywnie  zebrane  odpady  komunalne z gospodarstw domowych.

PSZOK znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Górowie Iławeckim. (Droga wyjazdowa na Lidzbark Warmiński, należy skręcić w lewo w drogę betonową). Czynny jest w każdy czwartek  godzinach 12;00 - 17;00.

w Punkcie  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  przyjmowane  są następujące  frakcje  odpadów  komunalnych:,

 1. papier i tektura,
 2. odzież,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. opakowania szklane,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. odpady ulegające biodegradacji,
 7. przeterminowane leki,
 8. zużyte baterie i akumulatory,
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

PSZOK  przyjmuje  odpady  tylko  od  mieszkańców  miasta  Górowo  Iławeckie i Gminy  Górowo  Iławeckie  po  okazaniu  dokumentu  potwierdzającego zamieszkanie  na  terenie  miasta  Górowo  Iławeckie  lub    gminy  Górowo
Iławeckie.

Stawki za odbiów odpadów komunalnych

Obowiązujące od 1 marca 2019 r. stawki za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Górowo Iławeckie to:

 • 17 zł/osobę za deklarowane odpady segregowane
 • 30 zł/osobę za deklarowane odpady zmieszane

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wpłacać do 28 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Harmonogram odbioru odpadów - 2019 r.

Harmonogram jest ułożony alfabetycznie - nazwami sołectw

Pobierz:  HARMONOGRAM.PDF