Informujemy, że w dniu 30 listopada b.r. otrzymaliśmy kolejną informację z podległego Ministrowi Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej CPPC), które uruchomiło i jest odpowiedzialne za program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Na realizację programu w skali całego kraju przeznaczono 80 mln zł, natomiast gminy złożyły wnioski na ponad 900 mln zł, co oznacza ponad jedenastokrotnie większe zapotrzebowanie, niż było to planowane.

W efekcie CPPC doszło do wniosku, że część wniosków została złożona przez osoby, które nie są uprawnione do udziału w programie, w związku z czym zapadła decyzja o konieczności weryfikacji oświadczeń przez gminy.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi CPPC gmina zobowiązana jest uzyskać potwierdzenie każdego elementu oświadczenia składanego przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia bądź ucznia pełnoletniego.

W związku z powyższym wzywamy do dostarczenia do Urzędu Gminy Górowo Iławeckie w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2021 r. do godz. 16-tej


  • dokumentację potwierdzającą zatrudnienie w PPGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni.
  • dokumentację potwierdzającą miejsce zamieszkania osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie. Dokumentami tymi są m.in. legitymacja ubezpieczeniowa z potwierdzeniem miejsca zamieszkania czy „stary” dowód osobisty z odpowiednią adnotacją. Dokumentami tymi nie są n.p. dostarczone już świadectwo pracy, angaże, zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, gdyż nie widnieje w nich miejsce zamieszkania.
  • dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo w linii prostej pomiędzy uczniem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej. Są to dokumenty takie jak: odpisy aktów urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu i inne.
  • w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne, niż Gmina Górowo Iławeckie należy złożyć:

    • zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię, nazwisko, klasa, adres zamieszkania)
    • zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej (o ile nie była to szkoła prowadzona przez Gminę Górowo Iławeckie), do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

Informujemy, że oświadczenia, których nie da się poprawnie zweryfikować, zostaną odrzucone. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, gdyż brak któregokolwiek z nich spowoduje negatywną weryfikację oświadczenia

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Górowo Iławeckie do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania. Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Nadmieniamy, że biorąc pod uwagę bardzo krótki czas, jaki został do złożenia zweryfikowanego wniosku o płatność, Gmina Górowo Iławeckie wystąpiła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o zgodę na wydłużenie terminu na złożenie tego dokumentu. O uzyskanej odpowiedzi będziemy informowali na bieżąco.

 

Wzory dokumentów

 

W celu ułatwienia ubiegania się o wydanie zaświadczeń ze szkół załączamy wzory wniosków oraz zaświadczeń zawierające wymagane dane.

Są to:

 

Przypominamy, że nie ma obowiązku dostarczenia zaświadczeń dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Górowo Iławeckie (SP Kandyty, Pieszkowo i Toprzyny).

 

kolejne dokumenty