INFORMACJE DODATKOWE

do wezwania w sprawie dostarczenia dokumentacji potwierdzającej  zatrudnienie i zamieszkiwanie krewnego ucznia w linii prostej w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej w miejscowości lub gminie objętej PPGR

 

Dokumentami tymi są zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych. Są to m.in.:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR;
  • świadectwo pracy;
  • legitymacje służbowe i ubezpieczeniowe, potwierdzające zatrudnienie w PPGR;
  • „stare” dowody osobiste z potwierdzeniami zatrudnienia w PPGR;
  • dokumenty pochodzące z ZUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR;
  • dokumenty pochodzące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR);
  • akty notarialne nabycia nieruchomości, z których wynika zatrudnienie w PPGR;
  • inne dokumenty, z których wynika zatrudnienie w PPGR.

Proszę o bardzo dokładne sprawdzenie archiwów rodzinnych i osobiste dostarczenie wymienionych dokumentów w terminie do 13 grudnia 2021 r. do godz. 16.00.

Jednak w sytuacji, gdybyście Państwo nie posiadali wymaganej dokumentacji, istnieje możliwość złożenia przez Gminę Górowo Iławeckie zbiorczego wniosku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o udzielenie wymaganych informacji. W tym przypadku proszę o podanie w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2021 r. do godz. 12.00 następujących informacji o krewnym ucznia w linii prostej, który pracował i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR:

Nazwisko i imię Data urodzenia Imię ojca Imię i nazwisko panieńskie matki Dokładna nazwa zakładu pracy Okres zatrudnienia
  
  
  
  
  
  

Dodatkowo proszę o wskazanie danych ucznia, którego krewnego powyższe informacje dotyczą.

Informuję, że samo terminowe przedłożenie wymaganych powyżej informacji w celu przekazania ich do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie gwarantuje uzyskania danych z tej instytucji w terminie umożliwiającym złożenie przez Gminę Górowo Iławeckie zbiorczego wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego.

W przypadku braku dostarczenia do Gminy Górowo Iławeckie wymienionych dokumentów w terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym  uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

Złożone oświadczenia odrzucone będą również w przypadku braku uzyskania przez Gminę Górowo Iławeckie wspomnianych danych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie.

Informuję, że za realizację konkursu grantowego  Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany dokumentacji konkursowej.

Bożena Olszewska-Świtaj

Wójt Gminy Górowo Iławeckie

inf dodatkowe