Budowę stawu regulują przepisy ustawy Prawo wodne, jak i przepisy ustawy Prawo budowlane oraz przepisy Rozporządzenia o inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Poniższe informacje odnoszą się do zapisów aktów prawnych aktualnych na dzień 1.08.2020.

 

Informacje o dofinansowaniu budowy oczek wodnych i zbiorników oraz instalacji do retencjonowania wody w ramach programu: "Moja Woda" można uzyskać na stronie WFOŚiGW w Olsztynie  http://wfosigw.olsztyn.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

 

oczko

 

1. Prawo wodne (Dz.U.2020.310)

  1. Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 9 wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, wymaga jedynie dokonania zgłoszenia wodnoprawnego. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wynosi 88,74 zł. Zgłoszenia wodnoprawnego dokonuje się do kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich.
  2. Jeżeli natomiast powierzchnia stawu miałaby być większa niż 1000 m2, albo jego głębokość miałaby być większa niż 3 m, albo miałby być napełniany w inny sposób niż wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi (np. ze studni lub rzeki), wówczas na jego wybudowanie trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego konieczne jest także sporządzenie operatu wodnoprawnego, który trzeba dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia. Koszt takiego operatu pokrywa inwestor. W zależności od inwestycji – to kilka do kilkunastu tysięcy złotych. Z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne dotyczące budowy stawu trzeba zgłosić się do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.


2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839)

Zgodnie z w/w rozporządzeniem na budowę stawu na obszarach chronionych trzeba niekiedy uzyskać decyzję środowiskową. Taką decyzją objęta jest budowa zbiorników wodnych o głębokości ponad 3 m i powierzchni lustra wody przekraczającej 500 m2. Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dołącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, tj. dokument zawierający podstawowe dane planowanego akwenu.


3. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333)

Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 15 Pozwolenia budowlanego nie wymagają aktualnie przydomowe zbiorniki wodne (baseny, oczka wodne, stawy, itp.), których powierzchnia nie przekracza 50 m2. (nie wymagają też zgłoszenia budowlanego). Dla większych zbiorników konieczne jest pozowlenie na budowę. Na koszt uzyskania pozwolenia na budowę największy wpływ ma komplet dokumentów, które są do tego celu konieczne. Najdroższy jest projekt naniesiony na mapę do celów projektowych, a ta w zależności od wielkości działki kosztuje od kilkuset do ponad 1,5 tys. zł


Podsumowując:

  1. Bez żadnych formalności można obecnie zbudować oczko wodne o pow. do 50m2 i głębokości 1 m.
  2. Zbiornik wodny / staw do 1000m2 i 3 m głębokości wymaga pozwolenia budowlanego (Starostwo) i zgłoszenia wodnoprawnego (Kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich). Może istnieć też konieczność uzuskania decyzji środowiskowej (Urząd gminy)
  3. Staw powyżej 1000 m2 i/lub 3 m głębokości wymaga pozwolenia budowlanego (Starostwo) i pozwolenia wodnoprawnego (do którego należy dołączyć kosztowny operat wodnoprawny - od kilku do kilkunastu tysięcy złotych). Możeistnieć też konieczność uzuskania decyzji środowiskowej (Urząd gminy)