Urząd Gminy w Górowie Iławeckim przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obowiązku posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za usługę wywozu nieczystości ciekłych(rachunki, faktury vat).


Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, to może zostać ukarany. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.


Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest poniżej:

Mariusz Bator usługi dla rolnictwa i roboty ziemne
Dęby 1/1
11-220 Górowo Iławeckie
NIP: 743-163-35-12 | REGON: 281515120
tel.: 692-670-494
RŚL.6232.1.2013

Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja Ewix Sp z.o.o
Armii Krajowej 7
11-220 Górowo Iławeckie
NIP: 743-10-05-098 | REGON: 510 365 161
tel.: 89 76 11 123
RŚF.6233.1.2014

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
ul. Dantyszka 13,
11-200 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-000-38-26
tel.: 89 767 84 54
RŚF.6233.2.2021