Urząd Gminy w Górowie Iławeckim przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obowiązku posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za usługę wywozu nieczystości ciekłych(rachunki, faktury vat).


Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, to może zostać ukarany. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.


Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest poniżej:

  • BATOR MARIUSZ - tel.: 692 670 494
  • BARTCZAK WALDEMAR- tel.: 89 767 47 94; 502 053 398
  • EWIX SP.Z.O.O – tel.: 89 761 11 23; 600 821 853
  • BARTKO – tel.: 89 722 82 76
  • "TRANS-HER" - tel.: 607 371 884