WEZWANIE

do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych uczniów „zerówki”, szkół podstawowych i średnich oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletniość

którzy złożyli oświadczenia w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Zgodnie z zapisami oświadczenia, osoba je składająca nie miała obowiązku udokumentowania faktu zatrudnienia w PPGR oraz zamieszkiwania w miejscowości lub gminie popegeerowskiej krewnego w linii prostej ucznia, którego dotyczyło oświadczenie (rodzica, dziadka, pradziadka itp.).

W związku z powyższym Gmina Górowo Iławeckie nie żądała (gdyż nie miała takiego prawa i  obowiązku) załączenia wskazanych powyżej dokumentów do oświadczenia.

Na podstawie zebranych oświadczeń gmina Górowo Iławeckie w dniu 4 listopada 2021 r. złożyła zbiorczy wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w konkursie.

W dniu 17 listopada b.r. otrzymaliśmy wezwanie do zweryfikowania złożonego wniosku, z którego wynika, że złożone oświadczenia „uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje  takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR”.

W związku z powyższym wzywamy do złożenia dokumentów potwierdzających, że krewny ucznia w linii prostej pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, jakimi są zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych.

Dokumenty te należy złożyć w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2021 roku do godziny 16.00.

W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym  uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

Jest nam bardzo przykro, że zmuszeni jesteśmy wzywać Państwa  do uzupełnienia złożonej dokumentacji – nie jest to od nas zależne i także jesteśmy nieprzyjemnie zaskoczeni koniecznością uzyskania od Państwa dokumentów, które do tej pory były nieobowiązkowe. Zdajemy sobie sprawę, że uzyskanie przez Państwa dokumentacji może być bardzo trudne – od zlikwidowania PGR-ów minęło już ok. 30 lat; zapewne nie każdy z Państwa ją posiada i musi podjąć starania, aby ją uzyskać z uprawnionych instytucji.

Informujemy, że za realizację konkursu grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany dokumentacji konkursowej.

Bożena Olszewska-Świtaj

Wójt Gminy Górowo Iławeckie

 

uwaga granty