Gmina Górowo Iławeckie w 2020 r. przystąpiła do pilotażowego programu teleopieki świadczonej za pośrednictwem opasek telemedycznych. Opaska przypominająca zegarek pozwala na stały kontakt z seniorem, umożliwia mu natychmiastowe wezwanie pomocy, monitoruje tętno i temperaturę.

Uchwałą nr XXI/181/2020 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie” został uchwalony wyżej wspomniany program. W dniu 01 lipca 2020 r. Gmina Górowo Iławeckie zawarła umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2020 Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania własne Gminy związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.

W ramach przeprowadzonego postępowania wybrano innowacyjny system teleopieki oferowany przez firmę SIDLY z Warszawy, oparty o urządzenie medyczne w formie opaski na nadgarstek, platformę telemedyczną, oraz aplikację. Opaska zawiera przycisk SOS, przesyłający natychmiastowe powiadomienie o zagrożeniu życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, a także detektor upadku, który po wykryciu zdarzenia przesyła automatyczną informację do opiekuna. W obu tych przypadkach, dzięki lokalizacji GPS, aplikacja potrafi zidentyfikować obszar przebywania podopiecznego – co jest niezwykle istotne dla służb ratowniczych, jeśli nie ma możliwości nawiązania z nim kontaktu. Wzięto oczywiście pod uwagę niebezpieczeństwo wezwania pomocy przez przypadek, dlatego o wszystkich zdarzeniach, takich jak wciśnięcie przycisku SOS przez przypadek czy zarejestrowania upadku, opaska informuje przy pomocy komunikatów głosowych. Ta funkcja może także przypominać o konieczności zażycia leków lub potrzebie naładowania opaski.

Opaska umożliwia regularny pomiar tętna i temperatury skóry, a informacje o wymienionych wartościach są na bieżąco przesyłane do opiekuna. Jeżeli opaska będzie nieprawidłowo założona lub zdjęta na czas dłuższy niż wskazywałby na to harmonogram dnia seniora, opiekun zostanie o tym automatycznie powiadomiony i skontaktuje się w celu ustalenia przyczyny.

Pracownicy socjalni GOPS w Górowie Iławeckim  przeprowadzili rekrutację beneficjentów programu, w wyniku której objęto pomocą 10 mieszkańców gminy spełniających założone kryteria (7 osób w wieku powyżej 80 lat oraz 3 osoby w wieku 70-80 lat;  8 Kobiet, 2 Mężczyzn;), pilotażowo na okres 6 miesięcy.

"Opaski teleopieki umożliwiają pozostanie w swoim środowisku seniorom, osobom mieszkającym samotnie i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bez konieczności przeprowadzenia się do placówki opiekuńczej. Widzimy, że rozwiązanie się sprawdza, rozważamy więc możliwość wdrożenia teleopieki w szerszym zakresie w kolejnych latach." - mówi Wójt Gminy Bożena Olszewska-Świtaj.

  teleopieka w gminie