Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie następca prawny Agencji Nieruchomości Rolnych wzorem lat poprzednich uprzejmie informuje, że rozpoczęła się realizacja XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich i pochodzących z rodziny byłego pracownika ppgr.

stypendia i staze zagraniczne img

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się па I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców pracowało w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu; -
  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.820 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2020 roku),
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Kandydat do stypendium w terminie do dnia 14 września 2020 roku wypełnia wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 24 września 2020 roku wysyła pod adres wskazany na ostatniej, stronie wydrukowanego formularza wniosku. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa załączony „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021" dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości:

http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Wobec powyższego, uprzejmie prosimy Pana/Panią o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o realizacji „Programu Stypendia Pomostowe" poprzez wywieszenie załączonej ulotki „MATURZYSTO" na tablicy informacyjnej urzędu oraz przekazanie tej informacji w teren.

Po dodatkowe informacje prosimy kierować się do:

  • Paweł Mróz KOWR OT w Olsztynie tel. (89) 524 88 95 pokój 221.
  • Szymon Wiergowski KOWR OT w Olsztynie tel. (89) 524 88 65 pokój 219.
  • Joanna Długołęcka KOWR OT w Olsztynie tel. (89) 524 89 35 pokój 129.
  • Bezpośredni administrator programu: Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości tel: (42) 632-59-91, 631-95-58.