Poniżej zamieszczamy treść ugody sądowej zawartej przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w sprawie I Ns 273/18 w dniu 10 października 2018 r. z wniosku Bożeny Olszewskiej-Świtaj z udziałem Lecha Hermanowicza:

I. Uczestnik Lech Hermanowicz oświadcza, iż zamieszczone w jego ulotce wyborczej w rubryce „Program wyborczy” informacje o:

  • polityce kadrowej opartej na zatrudnianiu w gminie osób na podstawie układów i znajomości,
  • nierównym traktowaniu mieszkańców,
  • wadliwej gospodarce finansowej i nieuzasadnionym zadłużaniu gminy,
  • wadliwym rozliczaniu źle wykonanych inwestycji,
  • utraconych dotacjach i nadużyciach finansowych,

są nieprawdziwe i przeprasza za ich rozpowszechnienie obecną Wójt Gminy Bożenę Olszewską-Świtaj

II. Uczestnik Lech Hermanowicz i wnioskodawczym Bożena Olszewska-Świtaj zgodnie oświadczają, iż miesięczne wynagrodzenie wnioskodawczym na stanowisku Wójta Gminy wynosi 10,180 zł brutto, a nie 16,000 zł brutto.

III. Uczestnik Lech Hermanowicz zobowiązuje się zamieścić na swój koszt i swoim staraniem treść niniejszej ugody w zakresie pkt. I i II, w rubryce „Komentarze” na stronie http://gorowoilaweckie.wm.pl w terminie 4$ godzin od podpisania ugody oraz w gazecie „Goniec Bartoszycki” w terminie do 19 października 2018 r. na pierwszej stronie czcionką kroju Times New Roman rozmiar 14

IV. Strony zgodnie oświadczają, iż powyższa ugoda likwiduje pomiędzy nimi wszelkie wzajemne roszczenia i zobowiązania z tytułu żądań objętych wnioskiem w niniejszej sprawie.