----------   Skład Rady Gminy

 • Danuta Szawara  - Przewodnicząca Rady Gminy
 • Dariusz Mucha  - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 • Jadwiga Szewczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 • Iwona Biernacka
 • Tadeusz Biliński
 • Renata Burdziak
 • Joanna Chmielewska
 • Kazimierz Ciechanowicz
 • Tomasz Ciszkowski
 • Lech Hermanowicz
 • Władysław Hołub
 • Piotr Ilczyszyn
 • Danuta Michalak
 • Jolanta Pich
 • Andrzej Piędziak

 

----------   Komisje

Komisja Budżetu i Finansów

Skład Komisji
 
Danuta Michalak - przewodnicząca komisji
Andrzej Piędziak - zastępca przewodniczacej komisji
Renata Burdziak
Jadwiga Szewczyk
 
Do zakresu działania komisji należy w szczególności analiza i opiniowanie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, programowaniem gospodarczym i finansowym, pełną gospodarką finansową gminy, promocją gminy, wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, współpracą z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Skład Komisji

Tadeusz Biliński - przewodniczący komisji
Jolanta Pich - zastępca przewodniczącego komisji
Piotr Ilczyszyn
Lech Hermanowicz
Władysław Hołub

Do zakresu działania komisji należy w szczególności analiza i opiniowanie spraw związanych z działalnością oświaty, kultury, sportu i turystyki w zakresie przestrzegania zasad współżycia społecznego, problemów związanych z rodziną, opieką społeczną i ochroną zdrowia, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli.

Komisja Rewizyjna


Skład Komisji

Władysław Hołub - przewodniczący komisji
Tadeusz Biliński
Joanna Chmielewska,
Danuta Michalak
Iwona Biernacka

Zadania Komisji
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta, Urzędu Gminy, oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
- przestrzeganie prawa,
- przestrzeganie Statutu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacja budżetu gminy,
- gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacja uchwał Rady Gminy.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Wniosek Komisja przekazuje najpóźniej w ciągu 10 dni od daty otrzymania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącego Rady.
 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Skład Komisji

Iwona Biernacka - przewodnicząca komisji
Joanna Chmielewska - zastępca przewodniczacej komisji
Kazimierz Ciechanowicz
Tomasz Ciszkowski
Dariusz Mucha
Danuta Szawara

Do zakresu działania komisji należy w szczególności analiza i opiniowanie spraw związanych z działalnością rolniczą, ochroną przeciwpożarową, utrzymaniem komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, ochrony środowiska, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, odpadów stałych, utrzymania dróg i mostów.