Poniżej przekazujemy informacje zawarte w piśmie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 25.07.2023 r. dot. szacowania szkód spowodowanych suszą 2023.

 

Producent rolny obowiązkowo będzie musiał złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”[LINK]  do dnia 15 października roku wystąpienia suszy. Protokół oszacowania szkód generowany jest wyłącznie automatycznie za pomocą publicznej aplikacji. Aplikacja dostępna jest już na ww. stronie MRiRW. Podpisanie i wysłanie wniosku możliwe będzie, zgodnie z informacją zawartą na stronie MRiRW po 20 września br.

Rolnik może już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować ale podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września.

 

Producent rolny może ponadto, wystąpić do gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisje powołane zarządzeniami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Wzór wniosku nr 3 rolnika do gminy 2023 – Susza.[LINK]  Do wniosku należy załączyć kopię wniosku o płatności 2023. Komisje powinny oszacować szkody w okresie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego tych szkód, nie później jednak niż do zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Komisja nie sporządza protokołu z oszacowania tych szkód, jedynie notatkę (protokół generowany jest tylko i wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji).

 

Komisja składa za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, jednak nie później niż do 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazuje uwierzytelniony przez członków komisji wydruk z aplikacji publicznej, raportu oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód. Wydruk raportu z aplikacji przed wysłaniem do wojewody musi zostać podpisany przez wszystkich członków komisji.

Końcowy protokół oszacowania szkód oparty będzie o 3 źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach:

  1. dane podane we wniosku w aplikacji przez rolnika,
  2. dane z raportu oszacowania komisji na miejscu oraz
  3. dane pobierane z Instytutu Uprawy, nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG).

susza 2023