4 października 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR” na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Górowo Iławeckie na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w Gminie Górowo Iławeckie.

Sprzęt komputerowy zakupiony zostanie przez Gminę Górowo Iławeckie w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy przekazany zostanie na własność rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom. Rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji.

W okresie 2 lat od przekazania na własność, rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich zobowiązani będą do okazywania zakupionego sprzętu komputerowego i sprawdzenia jego stanu technicznego upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim.

Wnioski (oświadczenia) dostępne są:

Wnioski (oświadczenia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2021 r. do godz. 1600.

W przypadku uczniów Szkoły Podstawowej w Kandytach, dokumenty składać można również w sekretariacie tej szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2021 r. do godz. 1500.

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego [format doc]

Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia) [format doc]

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych [format docx]


grafika granty PGR