europ fund logo

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja p.n.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku
przy ul. Pocztowej oraz oczyszczalni ścieków w Gałajnach, gmina Górowo Iławeckie

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel operacji: poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków poprzez budowę wodociągu o długości ok 190 mb i oczyszczalni ścieków - 1 kpl.

Efektem przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Górowo Iławeckie jest dostarczenie wody wodociągowej mieszkańcom gminy oraz minimalizacja zanieczyszczenia środowiska poprzez:

  • budowę sieci wodociągowej w Kamińsku przy ul. Pocztowej;
  • budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałajny obsługującej miejscowość Nowa Wieś Iławecka oraz docelowo miejscowości okoliczne.

Wartość projektu: 3 992 909,58 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 2 000 000,00 zł