s4

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.

Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W wyniku realizacji operacji przez Gminę Górowo Iławeckie osiągnięty zostanie następujący cel: przebudowa gminnej drogi publicznej na dwóch odcinkach o łącznej długości 2703 mb poprzez wymianę warstwy konstrukcyjnej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej.

W efekcie działanie przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 6B PROW 2014-2020: wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez eliminowanie utrudnień komunikacyjnych, rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz zwiększanie możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych.