Poniżej zamieszczamy treść ugody sądowej zawartej przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w sprawie I Ns 273/18 w dniu 10 października 2018 r. z wniosku Bożeny Olszewskiej-Świtaj z udziałem Lecha Hermanowicza:

I. Uczestnik Lech Hermanowicz oświadcza, iż zamieszczone w jego ulotce wyborczej w rubryce „Program wyborczy” informacje o:

  • polityce kadrowej opartej na zatrudnianiu w gminie osób na podstawie układów i znajomości,
  • nierównym traktowaniu mieszkańców,
  • wadliwej gospodarce finansowej i nieuzasadnionym zadłużaniu gminy,
  • wadliwym rozliczaniu źle wykonanych inwestycji,
  • utraconych dotacjach i nadużyciach finansowych,

są nieprawdziwe i przeprasza za ich rozpowszechnienie obecną Wójt Gminy Bożenę Olszewską-Świtaj

II. Uczestnik Lech Hermanowicz i wnioskodawczym Bożena Olszewska-Świtaj zgodnie oświadczają, iż miesięczne wynagrodzenie wnioskodawczym na stanowisku Wójta Gminy wynosi 10,180 zł brutto, a nie 16,000 zł brutto.

III. Uczestnik Lech Hermanowicz zobowiązuje się zamieścić na swój koszt i swoim staraniem treść niniejszej ugody w zakresie pkt. I i II, w rubryce „Komentarze” na stronie http://gorowoilaweckie.wm.pl w terminie 4$ godzin od podpisania ugody oraz w gazecie „Goniec Bartoszycki” w terminie do 19 października 2018 r. na pierwszej stronie czcionką kroju Times New Roman rozmiar 14

IV. Strony zgodnie oświadczają, iż powyższa ugoda likwiduje pomiędzy nimi wszelkie wzajemne roszczenia i zobowiązania z tytułu żądań objętych wnioskiem w niniejszej sprawie.

susza 600.jpegKomisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych informuje, że osoby które złożyły wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, mogą odbierać w Urzędzie Gminy pok. nr 9 lub Sala Posiedzeń (pok. nr 2, drugie drzwi).

Uwaga:

  • protokoły muszą być podpisane przez rolnika, dlatego należy odbierać je osobiście,
  • prosimy o niezwłoczny odbiór protokołów z uwagi na konieczność przedłożenia przez Państwa Wniosków o wypłatę środków finansowych do ARIMR do końca października br.
  • wszystkie protokoły kwalifikują się do wypłat (protokoły powyżej 30% kwalifikują się do wypłat z pomocy publicznej, protokoły poniżej 30 % - wypłaty z pomocy de minimis do danej uprawy w której straty przekroczyły 30%)

Bieg dla Niepodległej - Górowo Iławeckie 2018
14.09.2018 r.
Start: godz. 10.00 - Stadion w Kamińsku
Meta: Wielebowo - Bukowiec
na mecie poczęstunek - grill

plakat bieg dla niepodleglej

Czyste powietrze strona

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Zapraszamy młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, odbędzie się 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych Przesłań, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych Przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu w dniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu  zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych Przesłań przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.

Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Patronem medialnym jest Radio Poznań S.A. oraz TVP3 Poznań.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia