wymarzaniePoszkodowani przez działanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych rolnicy mogą zgłaszać się z odpowiednim wnioskiem do pok. 9 w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie.

Rolnik we wniosku do gminy wyszczególnia wszystkie uprawy, nawet te w których nie wystąpiły szkody i położone we wszystkich gminach województwa warmińsko - mazurskiego, jak też w gminach położonych na terenie innych województw.
Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie, skierowanym do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ważne: Kopia wniosku o dopłaty stanowi integralną część wniosku rolnika do gminy. W przypadku gdy rolnik nie złożył w danym roku wniosku do ARiMR, a zgłasza szkody spowodowane, np. ujemnymi skutkami przezimowania, wówczas dołącza kopię wniosku o dopłaty za rok ubiegły.

Jeżeli producent prowadzi również produkcję zwierzęcą wymienia we wniosku także zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie.