Podstawa prawna

 Podstawa prawna – Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie Ustawy o  ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1074). 

Inne informacje                

Urząd Gminy w Górowie Iławeckim informuje o zmianie Ustawy o ochronie przyrody w zakresie  dotyczącym wycinki drzew.

Od dnia 17.06.2017 roku nie jest wymagane zezwolenie  na wycinkę:

  1. Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m²,
  2. Drzew, których obwód pnia na wysokości  5cm. nie przekracza:

-  80cm. – w przypadku topoli, wierzb, klonu  jesionolistnego oraz  klonu srebrzystego,       

– 65cm.  – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz  platanu klonolistnego,

- 50cm – w przypadku pozostałych drzew.

  1.  Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność  osób fizycznych  i  są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem  działalności gospodarczej,
  2.  Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.            

                                                                                                         

W przypadku, o którym mowa w pkt 3, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm. przekracza:

 -  80cm. – w przypadku topoli, wierzb, klonu  jesionolistnego oraz  klonu srebrzystego,      

 – 65cm.  – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz  platanu klonolistnego,

-  50cm – w przypadku pozostałych drzew.

Zgłoszenie , o którym mowa zawiera m.in. imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Obowiązujące terminy:

      - 21 dni -  od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu dokonuje oględzin drzew,

      - 14dni – Wójt Gminy może wnieść sprzeciw; nie wniesienie sprzeciwu w tym terminie

        uprawnia do usunięcia drzewa,

      - 6 miesięcy – czas na usunięcie drzewa liczony od dnia przeprowadzenia oględzin.